Služby pre užívateľov a vlastníkov pôdy

Pôdna služba

Pôdna služba je zriadená za účelom priamej realizácie zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v praxi. Podľa zákona o ochrane pôdy Pôdna služba v spolupráci s orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy vykonáva odborný dohľad nad ochranou vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy, dohľad nad dodržiavaním a uplatňovaním ustanovení zákona o ochrane pôdy. V rámci odborného dohľadu Pôdna služba vykonáva prieskum a monitorovanie poľnohospodárskej pôdy; vedie databázu informácií o poľnohospodárskej pôde; spracúva návrhy opatrení na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred degradáciou, eróziou, zhutnením, rizikovými látkami; spracúva odborné stanoviská pri zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku, pri zmene nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku a zalesnení poľnohospodárskej pôdy, pri rozhodovaní v pochybnostiach, či pozemok je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou, pri rozhodovaní o záberoch poľnohospodárskej pôdy.

V súvislosti so zákonom č. 220/2004 Z.z. Pôdna služba zabezpečuje nasledujúce činnosti:

 • prevádzku informačného systému o BPEJ
 • realizáciu odborného dohľadu nad ochranou poľnohospodárskej pôdy
 • výkon odborných pôdoznaleckých činností v konaní o pozemkových úpravách
 • výkon úloh súvisiacich s platnou legislatívou pre aplikáciu čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy

Pôdna služba vykonáva činnosť s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky.

Pracovisko Bratislava
Gagarinova 10
827 13 Bratislava
Tel.: 02/48206967
Email: p.bezak@vupop.sk
Pracovisko B. Bystrica
Mládežnícka 36, P.O.BOX 9
974 04 Banská Bystrica
Tel.: 048/3100241
Email.: j.kobza@vupop.sk
Pracovisko Prešov
Raymanova 1
080 01 Prešov
Tel.: 051/7731054
Email.: j.vilcek@vupop.sk
     
Pracovisko Bratislava Pracovisko Banská Bystrica Pracovisko Prešov


Činnosti Pôdnej služby

Správa informačného systému o BPEJ

 • spresňovania BPEJ pre projekty pozemkových úprav – zobraziť postup
 • terénne prešetrenia na základe individuálnych žiadostí – zobraziť postup
 • úpravy polohopisu z projektov Registra obnovenej evidencie pozemkov – zobraziť postup
 • informácie o BPEJ na parcelné čísla katastra nehnuteľností - stiahnuť formulárDOC
 • ako grafický podklad pre potreby územného plánovania, výstavby a pod. – stiahnuť formulárDOCÚdaje o BPEJ na informačné účely:
http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/bpej/bpej.aspx

Prieskum a identifikácia ohrozenia pôdy degradáciou

 • prieskum poľnohospodárskych pôd a v oblastiach ohrozených degradáciou
 • návrh ochranných opatrení zameraných na zmiernenie a odstránenie

Ohrozenie pôdy vodnou a veternou eróziou
Ohrozenie pôdy rizikovými látkami
Ohrozenie pôdy zaburinením, stratou organickej hmoty, zhutnením
Vypracovanie odborných stanovísk pri zmenách druhu pozemku


Vypracovanie projektov bilancie skrývky humusového horizontu pre trvalé aj dočasné odňatie v zmysle vyhlášky č. 508/2004 Z.z.

 • pre trvalý záber poľnohospodárskej pôdy (výstavba komunikácii, budov a pod.) – stiahnuť formulárDOC
 • dočasný záber poľnohospodárskej pôdy (realizácia slnečných kolektorov, výsadba rýchlorastúcich drevín, dočasné komunikácie, manipulačné plochy a pod.) – stiahnuť formulárDOC


Vypracovanie projektov rekultivácií

 • projekt rekultivácie poľnohospodárskej pôdy po dočasnom zábere poľnohospodárskej pôdy, na základe ktorého sa uvedie poľnohospodársky pozemok do pôvodného stavu – stiahnuť formulárDOC
 • projekt rekultivácie poškodenej poľnohospodárskej pôdy – stiahnuť formulárDOC

Vypracovanie atestov pre projekty rekultivácií a aplikácii kalov a sedimentov do poľnohospodárskej pôdy

 • vypracovanie atestov pre projekty rekultivácie poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. – zobraziť postup
 • vypracovanie atestov pre projekty aplikácie kalov a sedimentov do poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 188/2003 – zobraziť postupPDF Aktuálny cenník Pôdnej služby

Adresa: Gagarinova 10, 827 13 Bratislava
Kontakt: Ing. Pavol Bezák
  02 / 48 20 69 67
Email: p.bezak@vupop.sk