Oznámenia pre používateľov GSAAHELPDESK: 02/59 278 997, podporagsaa@land.gov.sk, https://gsaa.mpsr.sk/Aplikácia GSAA prešla pod správu MPRV SR, náchadza sa na stránke: https://gsaa.mpsr.sk/02.05.2018

Zverejnenie prekryvov

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení vrstvy prekryvov hraníc užívania medzi žiadosťami, ktoré boli potvrdené alebo podané. V aplikácii sú zobrazené červenou plochou podľa vykonaného prepočtu plôch uvedených žiadostí. Po úprave parcely červené podfarbenie nezmizne hneď, ale až po ďalšej kontrole a prepočte prekryvov. Uistite sa, že Vaša šrafovaná parcela neleží na parcele iného žiadateľa. Parcely iného žiadateľa zobrazíte aktivovaním vrstvy Ostatné hranice užívania v zozname Ostatné vrstvy v ľavom dolnom rohu. Prekryvy budú v systéme prepočítavané každý deň v nočných hodinách.27.04.2018

Upozornenie o vykonávaní priebežnej aktualizácie LPIS pre kampaň 2018

Platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že počas celej kampane 2018 bude priebežne prebiehať aktualizácia LPIS, čím môže dochádzať k zmene hraníc jednotlivých dielov pôdnych blokov prípadne k ich rozdeleniu, napr. z dôvodu vyňatia prvkov neoprávnených na poskytovanie priamych podpôr ako sú zárasty, cesty, stavby a pod.
Informácie o dieloch pôdnych blokov sú priebežne každý mesiac zverejňované na pôdnom portáli www.podnemapy.sk a zároveň sú importované do aplikácie pre Geopriestorovú žiadosť (GSAA).
Od roku 2018 v súlade s nariadením vlády SR č. 342/2014 Z. z. v zn. n. p., nariadením vlády SR č. 75/2015 Z. z. v zn. n. p. a s nariadením vlády SR č. 36/2015 Z. z. v zn. n. p. žiadateľ predkladá prílohy k jednotnej žiadosti - grafický materiál poľnohospodárskej plochy vedenej v evidencii dielov pôdnych blokov, zoznam poľnohospodárskych pozemkov a zoznam poľnohospodárskych pozemkov pre oblasť ekologického záujmu na elektronickom formulári prostredníctvom aplikácie GSAA.
Záujemcovia môžu predkladať svoje žiadosti na rok 2018 od 22. marca 2018, viď oznámenie http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory-oznamenia/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2018/8658.
Aplikácia GSAA bola pre kampaň 2018 spustená na tzv. štartovacej vrstve LPIS. Táto vrstva bude priebežne aktualizovaná podľa aktuálnych údajov. Vzhľadom na to, že v GSAA už niektorí žiadatelia zakreslili hranice užívania (HU), vyplnili príslušné zoznamy a tieto elektronické formuláre aj podali, mohlo dôjsť z dôvodu aktualizácie LPIS k zmenám údajov o výmerách na žiadosti.
Oprávnenými na platby sú len poľnohospodárske plochy, ktoré sú vedené v LPIS, preto sú v GSAA na základe aktualizácie LPIS jednotlivé HU orezané na hranicu LPIS.
Žiadatelia sú o vykonanej zmene HU v GSAA informovaní priamo v aplikácii GSAA.
Ak so zmenenými údajmi HU žiadateľ súhlasí, je potrebné skontrolovať, či uvedená zmena má vplyv aj na nahlásené výmery v žiadosti. Pre oznámenie zmien v už predloženej jednotnej žiadosti žiadateľ používa formulár Žiadosť o zmenu a doplnenie príp. Žiadosť o stiahnutie, ktorý v písomnej forme predloží na príslušné regionálne pracovisko PPA.
Pokiaľ žiadateľ s uvedenou zmenou HU nesúhlasí, má možnosť upraviť HU aj mimo LPIS s vyznačením požiadavky na aktualizáciu LPIS (R) – postup je uvedený v Príručke pre žiadateľa o priame podpory zverejnenej 21. marca 2018 na webovom sídle PPA v časti Priame podpory / Oznámenia.
V prípade, ak žiadateľ neupraví svoju žiadosť a vzniknú nezrovnalosti, tieto budú riešené ďalším administratívnym postupom resp. v prípade ich pretrvávania kontrolou na mieste.
Prílohy (dokumenty na stiahnutie):
Žiadosť o zmenu a doplnenie - http://www.apa.sk/download/12717
Žiadosť o stiahnutie http://www.apa.sk/download/1271810. 04. 2018

Nedostupnosť helpdesku

Dovoľujeme si Vás informovať o plánovanej nedostupnosti helpdesku v dňoch 17. a 24. 4. 2018 v čase od 08:30 – 14:00 z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny. Aplikácia bude prístupná bez obmedzení. Ďakujeme za pochopenie.09. 04. 2018

Integračný manuál

Aktualizovaný integračný manuál pre integráciu softvéru tretích strán na prevzatie a editovanie údajov v GSAA pre kampaň 2018 je dostupný na: Integračný manuál 2018.zip22. 03. 2018

Štart kampane GSAA 2018

Dovoľujeme si Vás informovať o spustení kampane o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2018, podrobnosti sú k dispozícii na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry – http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2018/8658. V prípade, že hranice užívania z kontroly na mieste nie sú súčasťou predpripravených údajov v aplikácii GSAA z dôvodu, že kontrola na mieste bola spracovaná až po otvorení kampane 2018, máte možnosť požiadať NPPC-VÚPOP o výmenu dát prostredníctvom žiadosti: Žiadosť o zanesenie výsledku KNM. Predmetom výmeny budú všetky hranice užívania pod daným označením kontroly na mieste v tvare OKPP_XXX_2017_YYY. Výmena sa bude týkať iba nameraných HU a vymenené HU nie je možné vrátiť do pôvodného stavu. Kópiu žiadosti (podpísaný sken) môžete zaslať aj elektronicky na helpdesk@vupop.sk.
Na území Západného Slovenska sa v aplikácií nachádzajú ortofotosnímky v tzv. pracovnej verzii. Snímky budú vymenené za farebne vyvážené začiatkom apríla. Nakoľko bude počas celej kampane dochádzať k priebežnému vyhodnocovaniu ortofotosnímok, odporúčame sledovať hranice Registra poľnohospodárskej pôdy (LPIS).

Dávame do Vašej pozornosti návod na používanie aplikácie:
https://gsaa.vupop.sk/2018/help/ziadatel/help.html

ako aj inštruktážne videá:
https://www.youtube.com/channel/UCzEN7IFfs9F0TfLcz4rgC_A.

K dispozícii bude aj podpora aplikácie GSAA: pondelok – piatok 08:00 – 18:00 telefonicky 02/59 278 997 a emailom na helpdesk@vupop.sk.22. 02. 2018

Aktualizované údaje

V dňoch 21. - 22. januára prebehol prepočet výmer v informačnom systéme GSAA. Aktualizované údaje boli za Register poľnohospodárskej pôdy LPIS, hraníc užívania po kontrolách na mieste a úprav hraníc užívania po žiadostiach odovzdaných na regionálnych pracoviskách PPA. Dáta budú následne spracované v krížovej kontrole a porovnané s podanou jednotnou žiadosťou na rok 2017. Aplikácia ostáva pre žiadateľov prístupná v režime prezerania.15. 02. 2018

Plánovaná odstávka systému

Dovoľujeme si vás informovať o plánovanej odstávke systému GSAA od 21.02.2018, 12:00 do 22.02.2018, 12:00, z dôvodu vykonávania priebežných prepočtov a administrácie žiadostí.
Ďakujeme za pochopenie.24. 01. 2018

Aktualizované údaje

V dňoch 23. - 24. januára prebehol prepočet výmer v informačnom systéme GSAA. Aktualizované údaje boli za Register poľnohospodárskej pôdy LPIS, hraníc užívania po kontrolách na mieste a úprav hraníc užívania po Diaľkovom prieskume Zeme a následnom prerokovaní na regionálnych pracoviskách PPA v Dunajskej Strede a Nových Zámkoch. Dáta budú následne spracované v krížovej kontrole a porovnané s podanou jednotnou žiadosťou na rok 2017. Aplikácia ostáva pre žiadateľov prístupná v režime prezerania.18. 01. 2018

Plánovaná odstávka systému

Dovoľujeme si vás informovať o plánovanej odstávke systému GSAA od 23.01.2018, 12:00 do 24.01.2018, 10:00, z dôvodu vykonávania priebežných prepočtov a administrácie žiadostí.
Ďakujeme za pochopenie.16. 01. 2018

Prístupové údaje

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) poskytuje pre žiadateľov súčinnosť pri zabezpečení prístupu pre nového žiadateľa. Žiadateľ podá na príslušnom regionálnom pracovisku PPA vyplnený a podpísaný identifikačný list na rok 2018 a následne PPA zabezpečí pre nového žiadateľa prístupové meno a heslo. Resp. v prípade zmeny alebo nefunkčnosti hesla, žiadateľ kontaktuje PPA emailom na: gsaa@apa.sk

Prístupové údaje do aplikácie GSAA bude PPA žiadateľom distribuovať po splnení podmienok definovaných vyššie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie):

DOCXIdentifikačný list na rok 201808. 12. 2017

Aktualizované údaje

V dňoch 7. - 8. decembra prebehol prepočet výmer v informačnom systéme GSAA. Aktualizované údaje boli za Register poľnohospodárskej pôdy LPIS, hraníc užívania po kontrolách na mieste a úprav hraníc užívania po Diaľkovom prieskume Zeme a následnom prerokovaní na regionálnych pracoviskách PPA v Trnave, Nitre, Dunajskej Strede, Trebišove a Michalovciach. Dáta budú následne spracované v krížovej kontrole a porovnané s podanou jednotnou žiadosťou na rok 2017. Aplikácia ostáva pre žiadateľov prístupná v režime prezerania.05. 12. 2017

Plánovaná odstávka systému

Dovoľujeme si vás informovať o plánovanej odstávke systému GSAA od 07.12.2017, 12:00 do 08.12.2017, 10:00, z dôvodu vykonávania priebežných prepočtov a administrácie žiadostí. Ďakujeme za pochopenie.


Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA pre kampaň 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) oznamuje žiadateľom, že aplikácia GSAA bude pre žiadateľov prístupná na vykonávanie úprav hraníc užívania (HU) do 24.11.2017 do 12.00 hod. Uvedený termín uzatvorenia aplikácie GSAA na úpravu HU pre všetkých žiadateľov je konečný a nebude sa predlžovať vzhľadom na ďalšie procesy súvisiace so spracovaním jednotných žiadostí na rok 2017 pred schvaľovaním platieb priamych podpôr od 01. decembra 2017.

Po tomto konečnom termíne môže žiadateľ prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste administrovania jednotnej žiadosti na rok 2017 požiadať o úpravu hraníc užívania. Akceptované budú len úpravy, ktoré sú jednoznačne a jasne identifikované, napr. na diele pôdneho bloku Tôň 4501/1 požadujem posunúť hranicu užívania parcely 1-A na hranicu LPISu. K požadovanej úprave HU priložte aj grafickú prílohu s jasne zakreslenými hranicami pred a po požadovanej úprave. Grafickú prílohu nie je potrebné prikladať k požiadavkám na odstránenie prekryvu alebo odstránenie plochy mimo LPIS, keďže tieto sú identifikovateľné priamo v aplikácii GSAA bez potreby dodatočného zakreslenia. Platobná agentúra nebude akceptovať požiadavky o úpravu HU, ktoré sa týkajú HU určených kontrolou na mieste.

Platobná agentúra ďalej upozorňuje, že všetky požiadavky o úpravu HU žiadateľov v GSAA vyvolajú prepočet výmer, ktoré následne budú prenesené do Integrovaného administratívneho a kontrolného systému a znovu porovnané so žiadosťou. V prípade nesúladu medzi údajmi v jednotnej žiadosti na rok 2017 a GSAA, môžu vzniknúť nové chyby, čo predĺži proces spracovania žiadostí.

Záverom vzhľadom na časté otázky žiadateľov o možnosti zakresľovania HU pre rok 2018 uvádzame, že aplikáciu GSAA pre kampaň 2018 sprístupní prevádzkovateľ NPPC-VÚPOP na zakresľovanie HU až po spracovaní aktuálneho LPIS pre rok 2018 a predgenerovaní údajov v GSAA pre rok 2018 z jednotných žiadostí na rok 2017. NPPC-VÚPOP a platobná agentúra budú o tomto termíne informovať záujemcov na svojich webových sídlach.

Ďakujeme za porozumenie.


Oznámenie pre používateľov GSAA

Zákresy hraníc užívania pre nepotvrdené žiadosti na kampaň 2017 boli odstránené zo systému GSAA.


Oznámenie pre žiadateľov vo veci riešenia nezrovnalostí na jednotnej žiadosti na rok 2017Oznámenie MPRV SR o posunutí konečného termínu na podávanie JŽ 2017 do 30. mája 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR RV SR v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 2017/807 z 11. mája 2017 zverejneného v Úradnom vestníku EÚ dňa 12. mája 2017 určuje 30. máj 2017 ako konečný dátum na podávanie jednotnej žiadosti na rok 2017.


AKTUÁLNY STAV PODÁVANIA ŽIADOSTÍ S VYUŽITÍM IS GSAA

Údaje z GSAA k 30. 05. 2017, 15:00:
Počet potvrdených žiadostí : 6 113
Výmera potvrdených žiadostí: 1 571 572 ha


Informácia o možnostiach využívania aplikácie pre Geopriestorú žiadosť o podporu (GSAA) pre rok 2017

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vám opätovne dať do pozornosti sprístupnenie aplikácie GSAA dostupnej na stránke https://gsaa.vupop.sk/ pre zakresľovanie hraníc užívania pre rok 2017. Aplikácia je dostupná všetkým žiadateľom bez ohľadu na celkovú výmeru užívaných poľnohospodárskych pozemkov. Po prihlásení do aplikácie sa Vám automaticky zobrazia hranice užívania podľa Vami nahlásených dielov pôdnych blokov z predošlého roku 2016 (v prípade, že ste boli súčasťou GSAA, sú zobrazené až na úrovni parciel).

Zaznačenie hraníc užívania v online prostredí poskytuje žiadateľom niekoľko výhod:
- automatický výpočet výmer vrstiev programu rozvoja vidieka, krížového plnenia a prvkov oblastí ekologického záujmu, potrebných na korektné vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a zoznamu oblastí ekologického záujmu
- zníženie počtu nezrovnalostí po krížovej kontrole
- zobrazenie spoločných hraníc užívania so susedným žiadateľom
- možnosť v ďalšom roku už iba potvrdiť svoje pozemky (resp. upraviť iba zmenu užívania)

Okrem uvedeného pre žiadateľov, ktorí potvrdia zakreslenie hraníc užívania v aplikácii GSAA, pripravila PPA ďalšiu významnú pomoc pri príprave príloh k jednotnej žiadosti na rok 2017 v rámci tzv. predgenerovanej žiadosti v informačnom systéme PPA: žiadateľ pred podaním jednotnej žiadosti na rok 2017 môže osobne v spolupráci s administrátorom priamych podpôr na príslušnom regionálnom pracovisku PPA doplniť údaje o pestovaných plodinách na jednotlivých zakreslených parcelách, môže tiež uviesť, že žiada o platbu na ANC (LFA), následne administrátor podľa údajov o zakreslení hraníc užívania v GSAA vytlačí žiadateľovi zoznam poľnohospodárskych pozemkov formátu A4, rovnako môže byť žiadateľovi vytlačený aj zoznam oblastí ekologického záujmu, vytlačené zoznamy môže žiadateľ po kontrole a podpísaní predložiť spolu s vyplneným formulárom a ďalšími prílohami k jednotnej žiadosti na rok 2017 na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

Tento postup prináša žiadateľom ďalšie prínosy:
- zníženie administratívnej záťaže žiadateľov, ktorí nemusia manuálne prepisovať údaje do predgenerovaných zoznamov
- zníženie počtu chýb z nesprávneho zápisu

Vygenerovanú grafickú prílohu zo systému GSAA (stačí formát A4 čiernobielo) spolu s vyplnenými zoznamami poľnohospodárskych pozemkov a oblastí ekologického záujmu (v prípade potreby) a vyplneným formulárom jednotnej žiadosti na rok 2017 predkladá žiadateľ na príslušné regionálne pracovisko PPA v termíne na predkladanie žiadostí (bližšie informácie sú v oznámení na linku: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2017/8131).

Zároveň týmto PPA oznamuje žiadateľom, že prijíma žiadateľmi predložené žiadosti bez ohľadu na to, či ide o formuláre predgenerovanej žiadosti/identifikačného listu z informačného systému PPA, alebo nie. Dôležité je, aby forma a obsah boli rovnocenné s platnými formulármi zverejnenými pre rok 2017.

Aplikácia podporuje zakresľovanie hraníc užívania aj prostredníctvom WFS služieb. Integrácia služieb je dostupná každému žiadateľovi pod jeho unikátnym prihlasovacím menom a heslom. Využiť možno akýkoľvek GIS informačný systém. Manuál na integráciu nájdete na http://www.vupop.sk/gsaa_oznam.php.

Odporúčame neodkladať zakreslenie grafickej prílohy v systéme GSAA na poslednú chvíľu, aby ste sa vyhli nedostupnosti aplikácie z dôvodu maximálneho počtu paralelne pracujúcich užívateľov a v prípade nejasností stihli prediskutovať Vaše problémy na helpdesk@vupop.sk.


Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory v roku 2017 v súvislosti s otvorením informačného systému „Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA)“ pre kampaň roku 2017.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP) a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), oznamujú nasledovné.

V termíne od 20. 3. 2017 do 15. 5. 2017
sa otvára informačný systém GSAA pre kampaň roku 2017.

Žiadateľom, ktorí vytvoria svoje grafické prílohy k žiadosti o priame podpory a tieto predložia v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. 5. 2017 do 9. 6. 2017), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená v zmysle čl. 13 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014.

V súlade s ustanovením čl. 17 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014, v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 je žiadateľovi poskytnutý vopred pripravený formulár v elektronickom formáte a príslušný grafický materiál prostredníctvom softvérovej aplikácie - GSAA. Aplikácia slúži na tvorbu grafickej prílohy k žiadosti o priame podpory. Vo webovom prostredí umožňuje zakresliť hranice užívania a zadefinovať parcely na nich. Výstupom z aplikácie je grafická príloha žiadosti a jej tabuľková časť, ktorú žiadateľ predkladá PPA po zverejnení oznámenia o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017.

Žiadateľom, ktorých nahlásená výmera v roku 2016 pre účely režimu jednotnej platby na plochu predstavovala minimálne 400 ha a žiadateľom, ktorých plochy boli v roku 2016 predmetom zakreslenia zo strany NPPC-VÚPOP nebude pre rok podávania žiadostí 2017 poskytnutý grafický materiál v papierovej podobe a tento im bude k dispozícii prostredníctvom webového rozhrania aplikácie GSAA.

Aplikácia GSAA je prístupná na webovom sídle
https://gsaa.vupop.sk/

Podrobný návod na obsluhu aplikácie nájdete na
https://gsaa.vupop.sk/help/ziadatel/help.html

Integračný manuál a webové mapové služby nájdete na
http://www.vupop.sk/gsaa_oznam.php

Inštruktážne videá na obsluhu aplikácie nájdete na
https://www.youtube.com/channel/UCzEN7IFfs9F0TfLcz4rgC_A/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0

Upozornenie: Vzhľadom na predpokladané vyťaženie informačného systému je zavedený limit pre maximálny počet paralelne pracujúcich užívateľov. Po prekročení limitu je užívateľ na toto obmedzenie upozornený systémom pričom môže pracovať až po jeho uvoľnení.

Systém GSAA umožňuje aj integráciu s vlastnými GIS riešeniami prostredníctvom WFS služieb.


Oznámenie k integrácii služieb tretích strán do GSAA pre kampaň 2017

Od 15.3.2017 sú sprístupnené nasledovné služby pre integráciu tretích stránDOCX Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory v roku 2017 v súvislosti s informačným systémom „Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA)“.


Od 05. 05. 2016 je sprístupnená pre žiadateľov o priame podpory nová aplikácia Geopriestorová žiadosť o podporu na prehliadanie informácií o dieloch pôdnych blokov registra produkčných plôch (LPIS)

na stránke: https://gsaa.vupop.sk/login.html
Prihlasovacie údaje do aplikácie získate na príslušnom Regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Popisné informácie ku dielom pôdnych blokov je možné získať na stránke: https://hris.land.gov.sk//?q=lpis
Pre ostatných užívateľov zostáva možnosť využívať súčasnú službu na: http://www.podnemapy.sk/lpis_verejnost
 
 

sk english version