Úlohy vedy a výskumu v rámci kontraktu s MPRV SR:


  • Monitoring pôd SR – hodnotenie aktuálneho stavu a vývoja vlastností pôd SR s dôrazom na ich ochranu a využívanie (MON)
    (RÚVV MPRV SR)
    Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.


  • Udržateľné a pôdu šetriace systémy jej využívania
    (RÚVV MPRV SR)
    Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Vilček, PhD.