Úlohy vedy a výskumu v rámci kontraktu s MPRV SR:


  • Monitoring pôd SR – Tvorba a hodnotenie poznatkov o aktuálnom stave a vývoji pôdneho pokryvu v podmienkach klimatickej zmeny
    Doba riešenia: 01/2019 – 12/2021
    Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Kobza, CSc., vedúci Regionálneho pracoviska NPPC – VÚPOP Banská Bystrica


  • Manažment hospodárenia na poľnohospodárskej pôde vzhľadom na jeho udržateľnosť
    Doba riešenia: 01/2019 – 12/2021
    Zodpovedný riešiteľ: Ing. Stanislav Torma, PhD., vedúci Regionálneho pracoviska NPPC – VÚPOP Prešov