Odborné úlohy v rámci Kontraktu s MPRV SR


 • Výkon odborných činností Pôdnej služby súvisiacich s výkonom národnej legislatívy na ochranu pôdy
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Bezák


 • Aplikácia a aktualizácia národného systému pre odhad úrod a produkciu poľnohospodárskych plodín (SK-CGMS)
  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Klikušovská / Mgr. Júlia Košťálová


 • Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov a dohôd SR
  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.


 • Systematická a komplexná aktualizácia registra poľnohospodárskych produkčných blokov – LPIS
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michal Sviček, CSc.


 • Identifikácia a implementácia oblasti ekologického záujmu, referenčných plôch pre zachovanie existujúcich trvalých trávnych porastov a redukčného koeficientu na plochy TTP a aktualizácia GIS vrstiev pre informatizáciu a kontrolu pravidiel krížového plnenia
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mária Mozdíková


 • Tvorba odborných a informačných podkladov pre výkon aktivít vyplývajúcich z plnenia požiadaviek dusičnanovej smernice v podmienkach SR
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vladimír Píš, PhD.


 • Monitorovanie kvality závlahových a drenážnych vôd
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vladimír Píš, PhD.


 • Tvorba údajovej databázy – register pôd pre pestovanie plodín na výrobu biopalív
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michal Sviček, CSc.


 • Zabezpečenie plnenia medzinárodných záväzkov a Európskej legislatívy v oblasti sledovania a inventarizácie emisií z poľnohospodárskej pôdy a zmien využívania pôdy na základe požiadaviek MPRV SR
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Tarasovičová, PhD.


 • Tvorba metaúdajov pre údaje v správe VÚPOP v rámci implementácie smernice INSPIRE
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Fulmeková, PhD.


 • Aktualizácia, správa a administrácia informačného systému geopriestorových žiadostí o podporu
  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Ondačková / Ing. Michal Sviček, CSc.