Ostatné odborné úlohy a projekty


  • Monitorovanie poľnohospodárskych pôd v roku 2015 pre potreby plnenia Medzivládnej Dohody z 19. 4. 1995 „Gabčíkovo“
    Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rastislav Dodok, PhD.


  • Efektívne využívania dusíka so zamedzením negatívneho vplyvu na zdroje vôd v závislosti od vybraných pôdnych vlastností v podmienkach klimatickej zmeny
    Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vladimír Píš, PhD.