Projekty na základe zmlúv o dielo


 • Vypracovanie metodiky a výpočet platieb pre vybrané neprojektové opatrenia programového obdobia 2021-2027 zamerané na poľnohospodársku pôdu
  Objednávateľ: MPRV SR
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Vilček, PhD., NPPC – VÚPOP, Regionálne pracovisko Prešov


 • Identifikácia poľnohospodárskych plôch ohrozených pôsobením eróznych vplyvov a najcitlivejších plôch, vrátane definovania spôsobu obrábania a pokrytia za účelom dopracovania Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2021-2027
  Objednávateľ: MPRV SR
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Styk, CSc., NPPC – VÚPOP, Regionálne pracovisko Banská Bystrica


 • Metodika líniových vegetačných prvkov
  Objednávateľ: MPRV SR
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michal Sviček, CSc., NPPC – VÚPOP Bratislava


 • Identifikácia aktuálne existujúcich organických pôd, ktoré sa obhospodarujú v rámci kategórie Cropland na vyselektovaných reprezentatívnych plochách terénnym prieskumom, laboratórnymi analýzami, metódami GIS a DPZ
  Objednávateľ: MŽP SR
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Bezák, NPPC – VÚPOP Bratislava