ZMLUVY


Číslo zmluvy Partner Názov zmluvy/predmet zmluvy Náklady na celkové
plnenie zmluvy
vrátane DPH
Dátum účinnosti
zmluvy *
1/2011 Tecprom - Trifit spol. s r.o. Nákup serverov 11 180,40 € 16.06.11
2/2011 Peter Osuch Vytvorenie 3 fimovych sekvencií 1 300,00 € 23.06.11
3/2011 Technická univerzita vo Zvolene Zmluva č. R - 6118/2011 o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0580-10 38 293,00 € 16.07.11
4/2011 Tatra Tender s.r.o. Zmluva o poskytnutí poradenských služieb pri verejnom obstarávaní 11 998,80 € 20.07.11
5/2011 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Prenájom výstavnej plochy na výstavisku - Agrokomplex Nitra 1080,00 € 13.08.11
6/2011 T-CLEAN, s.r.o. Nákup čistiacich prostriedkov 6208,62 € 06.09.11
7/2011 AlfaLux spol. s r.o. Nákup kancelárskych potrieb 6049,50 € 06.09.11
8/2011 Tecprom - Trifit spol. s r.o. Nákup tonerov 11 904,36 € 09.09.11
9/2011 MP SR Zmluva o dielo č.761/2011-240/MPRV SR 108 000,00 € 27.09.11
10/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu - Gagarinova   12.10.11
11/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu - Prešov   12.10.11
12/2011 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Zmluva o dielo 54 000,00 € 21.10.11
13/2011 Ústav hydrológie SAV ZMLUVA o poskytnutí prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0139-10 40 590,00 € 29.10.11
14/2011 Ing. Július Olšiak CSc. - EKOSOFTCENTRUM Zmluva o dielo 9 420,00 € 08.11.11
15/2011 Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany Zmluva na riešenie odbornej úlohy 5 000,00 € 17.11.11
16/2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR "Dodatok č. 3 ku Kontraktu č. 368/2010-560-K 40 000,00 € 17.11.11
17/2011 HYDROMELIORÁCIE š.p. Zmluva č. HMšp 1 858,00 € 24.11.11
18/2011 Pôdohospodárska platobná agentúra Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00827   29.11.11
19/2011 Slovenská agentúra životného prostredia Zmluva o dielo 4 552,32 € 29.11.11
20/2011 Aspena, s.r.o. Zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb 9 900,00 € 08.12.11
21/2011 RENEMTECH, spol. s r.o. Zmluva o dielo 11 430,72 € 08.12.11
22/2011 BSP Consulting spol. s r.o. Zmluva o dielo 11 820,00 € 08.12.11
23/2011 ZOOZ Kolektívna Zmluva   17.12.11
24/2011 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva ZMLUVA o spolupráci na projekte „Program rozvoja vidieka 2007-2013“ 6 630,00 € 17.12.11
25/2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 4 ku Kontraktu č. 368/2010-560-K 100 000,00 € 22.12.11

* Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.


poz. : zmluvy podpísané od 1.6.2011