ZMLUVY


Číslo zmluvy Partner Názov zmluvy/predmet zmluvy Náklady na celkové
plnenie zmluvy
vrátane DPH
Dátum účinnosti
zmluvy *
1/2012 ArcGEO Information Systems spol. s r.o. Dodatok č.2 K Zmluve o dielo č. 140907/111
8 640,00 €
01.02.12
2/2012 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR K O N T R A K T  č. 1217/2011-550/MPRV SR
809 352,00 €
14.02.12
3/2012 Prešovská univerzita v Prešove Dodatok č. 9 k hospodárskej zmluve č. 70/04/01
0,00 €
22.02.12
4/2012 Agentúra na podporu výskumu a vývoja ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. SK-CZ-0183-11
3 712,00 €
07.03.12
5/2012 Vladimír Pálinkáš ZMLUVA O DIELO
16 816,81 €
15.03.12
6/2012 Aspena, s. r. o. ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PREKLADATEĽSKÝCH SLUŽIEB
592,80 €
21.03.12
7/2012 Andrea Kornošová – LICHTMAN KÚPNA ZMLUVA
4 601,28 €
29.03.12
8/2012 Lyreco CE, SE KÚPNA ZMLUVA
3 527,96 €
29.03.12
9/2012 Ing. Karol Illý – Vydavateľstvo NOI Zmluva o dielo
830,00 €
30.03.12
10/2012 BSP Solutions, a.s. RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODÁVKU INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A SÚVISIACICH SLUŽIEB
0,00 €
31.03.12
11/2012 DATA Image spol. s r.o. ZMLUVA O POSKYTOVANÍ RASTROVÝCH ÚDAJOV
11 536,80 €
06.04.12
12/2012 INFOkey s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní technickej podpory a servisu č. 01 - 02/2006
0,00 €
06.04.12
13/2012 ArcGEO Information Systems spol. s r.o. Zmluva o údržbe GIS a APV GIS č. 230312/148
10 683,60 €
06.04.12
15/2012 Horánsky, s r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
2000,00 €
27.04.12
17/2012 Technická univerzita vo Zvolene Dodatok č. 1 k Zmluve č. R-6118/2011 o podmienkach poskytovania účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0580-10
0,00 €
24.05.12

* Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.