Aktualizácia údajov o BPEJ pre ROEP

– písomnú objednávku (žiadosť): názov, adresa, bankové spojenie, číslo účtu, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, kontaktná osoba

– prílohy:
– zmluvu o dielo (1, 2 a posledná strana – stačí fotokópia),
– vektorovú vrstvu hranice katastra (vgi, dxf)