Poskytovanie informácií

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Žiadosť možno podať:

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podávať:

– písomne, prostredníctvom pošty alebo osobným podaním na sekretariáte generálneho riaditeľa NPPC so sídlom na:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky        

– ústne, (osobne alebo telefonicky), tel. č. 037-65 46 122
– elektronicky, e-mail: nppc@nppc.sk
  alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Žiadosť musí obsahovať:

– ktorej povinnej osobe je určená,
– meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
– adresu pobytu alebo sídlo žiadateľa,
– ktorých informácií sa žiadosť týka
– akým spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. 

Sadzobník úhrad: 

NPPC podľa § 5, ods. 1 písm. f/ zákona o slobode informácií zverejňuje sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií:

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie:

a)   0,15 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
0,30 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
0,30 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
0,60 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3

b)   2,70 € za jeden kus CD ROM

c)   0,03 € obálka formát A6 
0,05 € obálka formát A5 
0,10 € obálka formát A4

2. Náklady spojené s odoslaním informácie: podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

3. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

4. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne neprekročia 1,00 €.

5. Žiadateľ uhradí náklady spojené so spracovaním informácie nad 1,00 €:
a)   dobierkou
b)   v hotovosti do pokladne NPPC v prípade osobnej návštevy

Úhradu podľa bodu 5b) je platiteľ povinný preukázať pri prevzatí informácie.

Uhradené náklady sú príjmom kapitoly rozpočtu NPPC.

Zároveň sa týmto rušia všetky interné predpisy vydané právnymi predchodcami NPPC podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

1. 7. 2014