Ostatné zahraničné projekty

LAPIA – Land Cover change monitoring for identification of potential illegal activities in Slovakia – Monitoring zmien krajinnej pokrývky na identifikáciu potenciálnych nelegálnych aktivít na Slovensku

Cieľom projektu je vypracovať postup operatívnej identifikácie potenciálne ilegálnych aktivít negatívne vyplývajúcich na vývoj krajiny a predikovať ich výskyt. V kontexte zámeru projektu sú 3 ciele:

  • selekcia masiek chránených lúk, lesov, nelesnej vegetácie, legálnej zástavby a legálnych skládok
  • identifikácia „land cover changes“ vybraných objektov krajiny (chránené lúky, lesy, nelesná vegetácia, skládky odpadu)
  • hodnotenie „land cover changes“ – určenie zmien spôsobených ilegálnou činnosťou, prípadne prírodnými katastrofami, vrátane verifikácie a vytipovania areálov potenciálneho ohrozenia objektov krajiny ilegálnou činnosťou

Zodpovedný riešiteľ za NPPC: Ing. Michal Sviček, CSc.


LUCAS – agroenvironmentálny prieskum a štatistické zisťovanie o využívaní pôdy

Projekt LUCAS (Land Use/Cover Area frame Statistical survey) bol spustený v máji roku 2000 na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie. Eurostat s úzkou spoluprácou Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo /DG Agri/ a technickou podporou Spoločného výskumného strediska v Ispre /JRC Ispra/ spustili v roku 2001 pilotný projekt LUCAS za účelom testovania integrácie využitia krajiny a krajinnej pokrývky Európy s cieľom harmonizovať nomenklatúry a metódy zberu údajov Od roku 2006 je prieskum krajinnej pokrývky a využitia krajiny vykonávaný štandardizovanou metódou v pravidelných trojročných cykloch.

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vladimír Hutár, PhD.