Regionálne pracovisko Banská Bystrica

Regionálne pracovisko v Banskej Bystrici zabezpečuje koordináciu niektorých úloh na celoštátnej úrovni a zodpovedá za vykonávanie úloh a činností na území Stredoslovenského regiónu.

Zabezpečuje:

  • činnosti súvisiace s riešením výskumných úloh a projektov
  • monitoring pôd SR (koordinácia a riešenie)
  • postupnú priestorovú identifikáciu a komplexné hodnotenie rizikových oblastí ochrany pôdy v SR
  • aktualizáciu databázových údajov za Monitoring pôd v rámci informačného systému o pôde
  • činnosti súvisiace s riešením odborných úloh MPaRV SR a PPA SR, zameraných na aktualizáciu registra poľnohospodárskych pôd (LPIS) a kontrolu poberania dotácií na plochu metódou DPZ
  • úlohy súvisiace s výkonom pôdnej služby a poradenstva pri ochrane pôdy
  • správu, údržbu a aktualizáciu máp BPEJ v rámci regiónu
  • poradenskú činnosť formou konzultačnej, poradenskej a projekčnej činnosti
  • medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými inštitúciami v oblasti monitorovania a ochrany pôd
Adresa:Mládežnícka 36, P. 0. BOX 9, 974 04 Banská Bystrica
Kontakt:prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.
 048 / 31 00 241
0904 251 572
Email:jozef.kobza@nppc.sk