Odbor analýzy a hodnotenia informácií o poľnohospodárskej krajine

Zameriava sa na aktivity v súvislosti so Spoločnou poľnohospodárskou politikou členských krajín EÚ. Plní úlohy Integrovaného administratívneho a kontrolného systému IACS v poľnohospodárstve pre prvý pilier – priame platby ako aj pre úlohy druhého piliera zameraných na mimoprodukčné funkcie – Program rozvoja vidieka. V rámci realizovaných úloh sa zameriava na široké využívanie údajov DPZ, či už leteckých, alebo satelitných, geografických informačných systémov a tomu relevantných georeferencovaných digitálnych vrstiev. Tvorí a poskytuje informácie, účelové mapy a aplikácie pre decíznu sféru a širokú verejnosť.

V rámci odborných aktivít zabezpečuje:

 • tvorbu a priebežnú aktualizáciu identifikačného systému produkčných blokov na poľnohospodárskej pôde (LPIS), ktorý predstavuje kľúčový komponent IACSu.
 • zisťovanie štruktúry osevu, prognózovanie úrod hlavných plodín
 • monitoring degradácie pôd metódami Diaľkového prieskumu Zeme
 • kontrolu dotácií do poľnohospodárstva metódami interpretácie satelitných obrazových záznamov
 • mapovanie a hodnotenie krajinnej pokrývky a využitia krajiny v európskom meradle koordinovaného EUROSTATom.
 • poskytovanie vzdelávacích a informačných aktivít pre farmárov v rámci PRV SR
 • vytváranie vrstiev GAEC – krajinných prvkov, nárazníkových pásov pozdĺž vodných tokov, terás
 • identifikáciu vlastníckych a užívateľských vzťahov na poľnohospodárskej pôde
 • monitoring vývoja porastov, ukazovateľov sucha, identifikácie environmentálnych indikátorov
 • riešenie úloh v oblasti protipovodňovej prevencie na malých vodných tokoch v správe štátnych organizácií v zriaďovacej pôsobnosti MPaRV SR, v oblasti eróznej ohrozenosti v povodí a odvádzania vôd z odvodňovaných území,
 • tvorbu databázy území vhodných na pestovanie poľnohospodárskych plodín pre účely výroby biopalív.

Z hľadiska informačných systémov o pôde:

 • zabezpečuje vývoj a prevádzku „Pôdneho portálu“ poskytujúceho informácie z informačného systému o pôde a údaje relevantné k Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ v súlade so smernicou INSPIRE
 • spravuje a aktualizuje vrstvy a databázy informačných systémov vyplývajúcich z Kontraktu a delegovaných činností PPA a vytváranie analýz na ich podklade, vrátane kontroly kvality pre rezortné organizácie a inštitúcie rezortu MŽP SR v zmysle záväzných nariadení EÚ,
 • spolupracuje pri tvorbe Pôdneho portálu EÚ (GS SOIL PORTAL) v zmysle INSPIRE spoločného harmonizovaného poskytovania informácií o pôde a krajine,
 • zabezpečuje výskum v oblasti zvyšovania operačných možností údajov báz o pôde a diaľkového prieskumu Zeme a aplikácia výsledkov v rámci ISP VÚPOP,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou výpočtovej techniky a správy a údržby informačných systémov VÚPOP.

 

Adresa: Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
Kontakt: Ing. Michal Sviček, CSc.
  02 / 48 20 69 76
Email: michal.svicek@nppc.sk