Vedecká rada

PDF Štatút vedeckej rady NPPC-VÚPOP


Členovia Vedeckej rady NPPC – VÚPOP Bratislava:

Interní členovia:
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.,  
Ing. Pavol Bezák
RNDr. Emil Fulajtár, PhD.
RNDr. Beata Houšková, CSc.
RNDr. Blanka Ilavská, PhD
prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.
RNDr. Vladimír Píš, PhD.
Ing. Michal Sviček, CSc.
prof. Ing. Jozef Vilček, PhD
 
Externí členovia:
prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD., PriF UK, Katedra pedológie  
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPÚ Nitra
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD., NPPC – VÚRV Piešťany
doc. Ing.. Juraj Chlpík, PhD., Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPÚ Nitra
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc., PriF UK, Katedra pedológie  
prof. Ing. Dr. Viliam Pichler, Lesnícka fakulta TU Zvolen
Ing. Jozef Puvák, PVOD Kočín
Ing. Jozef Urminský, PPD Prašice
 
Zástupca MPRV SR:
Ing., Bc Tatjana Antalová, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, Odbor stratégií a koncepcií
 
Zahraniční  členovia:
Prof. Ing. Jozef Kozák, DrSc., Dr.h.c., Česká zemědělská univerzita Praha,Katedra pedologie a ochrany půd,
Dr. Ing. Milan Sáňka, Masarykova univerzita Brno, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí,  
Prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc., Mendelova univerzita Olomouc, Katedra ekologie a životního prostředí
doc. Ing. Radim Vácha, PhD., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha

Zasadnutie Vedeckej rady NPPC – VÚPOP 30. júna 2015: