Odborné činnosti v rámci verejného záujmu MPaRV SR a štátnej správy

  • vypracovanie odborných stanovísk a návrhov Pôdnej služby pri ochrane a využívaní poľnohospodárskych pôd v zmysle platnej legislatívy

  • prevádzkovanie a aktualizáciu Identifikačného systému produkčných blokov na poľnohospodárskej pôde (LPIS)

  • tvorbu GIS vrstiev LPIS súvisiacich s kontrolou dotácií a s podporou rozhodovania v rezorte pôdohospodárstva

  • výkon delegovaných činností z Pôdohospodárskej platobnej agentúry metódou diaľkového prieskumu Zeme

  • aplikáciu národného systému pre odhad úrod a produkciu poľnohospodárskych plodín

  • monitoring kvality závlahových a drenážnych vôd

  • aktivity vyplývajúce z plnenia požiadaviek dusičnanovej smernice v podmienkach SR