Deň Zeme

Dňa 22. apríla si pripomíname „DEŇ ZEME“, ktorý nás upozorňuje na dôsledky ničenia životného prostredia a podnecuje zároveň k diskusii o možných riešeniach ako zabrániť jej znečisteniu. V tejto súvislosti sme pripravili pre Vaše deti aktivitu. Pošlite nám do 22. 04. 2022 na adresu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC – VÚPOP), Trenčianska 55, 821 09 Bratislava, kresbu Vašich detí na tému „Pôda – živý poklad pod našimi nohami“. Kresby budú vystavené v priestoroch knižnice NPPC – VÚPOP a autorom najkrajších kresieb pošleme malú odmenu.