Zborníky iné

Zborník abstraktov z odborného seminára konaného dňa 15. novembra 2023 v Bratislave
Smernica EÚ o monitoringu a odolnosti pôd a vedecké projekty v rámci EJP SOIL.

stiahnuť zborník

 

Zborník vedeckých prác na tému Biodiverzita pôdy
NPPC, 2020

stiahnuť zborník


Zborník z vedeckého seminára
Environmentálne indexy, oblasti ekologického záujmu a ekosystémové služby v krajine
NPPC – VÚPOP Bratislava, 27. novembra 2015

stiahnuť zborník


Zborník z vedeckého seminára
Environmentálne indexy, agroenvironmentálne opatrenia a ekosystémové služby v krajine
VÚPOP Bratislava, 27. novembra 2013

stiahnuť zborník


Zborník z vedeckého seminára
Environmentálne indexy a indikátory ako nástroje analýzy a hodnotenia stavov a procesov v krajine
VÚPOP Bratislava, 14. novembra 2012

stiahnuť zborník


VÚPOP Bratislava, Doktorandské pôdoznalecké dni , 19. -20. Jún 2003, Nemecká, Nízke Tatry

stiahnuť zborník


VII. zjazd Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV

stiahnuť zborník


Zborník z medzinárodnej konferencie Soil Anthropization VII

stiahnuť zborník


Zborník z vedeckého seminára
Environmentálne aspekty analýzy a hodnotenia krajiny: Identifikácia a stanovenie indikátorov (a indexov) na báze prieskumov krajiny a údajov DPZ
VÚPOP Bratislava, 19. novembra 2008

stiahnuť zborník