Výskum a vývoj

Hlavná vedecko-výskumná činnosť ústavu je predovšetkým v oblasti využívania a ochrany pôdy v krajine a zahrňuje:

  • rozvoj teoretických a metodologických aspektov základných pôdoznaleckých disciplín
  • štandardizáciu a harmonizáciu metód pre hodnotenie stavu a vývoja parametrov kvality pôdy
  • identifikáciu a mapovanie komplexných informácií o vlastnostiach poľnohospodárskeho pôdneho fondu v SR
  • ochranu pôdy proti degradačným procesom
  • vymedzenie kritérií/limitov potenciálu pôdy a jej využívania
  • vývoj a hodnotenie vodného režimu pôd a krajiny a vývoj metód ich regulácie
  • budovanie informačných systémov o pôde a krajine s využitím diaľkového prieskumu Zeme
  • hodnotenie kapacít pôdy a krajiny vo vzťahu k regulácii emisii skleníkových plynov, emisným kvótam, sekvestrácii skleníkových plynov v pôde a biomase rastlín
  • vývoj metód rekultivácie devastovaných a znečistených pôd
  • vedecké prognózovanie zmien vlastností pôd v dôsledku klimatickej zmeny