Uskutočnené podujatia v roku 2009

„Environmentálne indexy a indikátory analýzy a hodnotenia krajiny 2009“
5. 11. 2009, VÚPOP Bratislava

Vedecký seminár

Terénny prieskum, modelovanie a ďiaľkový prieskum Zeme ako alternatívne zdroje údajov


„Agrokomplex Nitra 2009“
20. – 23. 8. 2009, Nitra

36. medzinárodná výstava zameraná na poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy sa na výstave zúčastnil expozíciou pod názvom „Pôda pre život“ ktorou sa snažil osloviť odbornú i širokú verejnosť informáciami o význame pôdy pre život, jej ochrane i využívaní.


„Dopady prognózovanej klimatickej zmeny na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka“
14. – 15. 7. 2009, VÚPOP Bratislava

Národný pracovný seminár v rámci programu Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo OSN (FAO) Sprievodnými aktivitami pracovného seminára boli zasadnutie národného medzirezortného riadiaceho výboru k Dohovoru OSN pre boj s dezertifikáciou, výstava k Svetovému dňu dezertifikácie v priestoroch MP SR, vydanie informačného letáka „Dohovor OSN pre boj s dezertifikáciou a degradáciou pôdy a krajiny“, vydanie propagačnej publikácie „Pôda pre život“.


„Ochrana ekologických a produkčných funkcií pôdy v paneurópskom kontexte“
23. – 25. 6. 2009, Průhonice, Česká republika

Medzinárodná ESSC konferencia

Viac: http://www.vumop.cz/essc/


„Contaminated Sites“
15. – 17. 6. 2009, Bratislava

Druhá medzinárodná konferencia zameraná na problematiku kontaminácie životného prostredia a environmentálnych záťaží

Prednášky: http://www.ekotox.sk/