Dostupnosť vedomostí-znalostí a bariéry pre ich využitie

Dostupnosť vedomostí/znalostí a bariéry pre ich využitie

Národná analýza – SK

Knowledge availability and barriers for knowledge use 

National analysis – SK

EJP SOIL  European Joint Programme – www.ejpsoil.eu

Program: Stiahnuť

Odkaz na formulár: https://forms.office.com/e/kZWjvMcjY8

 


Vážení  “Stakeholder“/zainteresované strany

S cieľom poskytnúť vedomostný základ pre budúce priority financovania vedy a výskumu v rámci uvedených iniciatív vás pozývame k účasti prieskumu zameraného predovšetkým na dostupnosť vedomostí/znalostí súvisiace s pôdou. Cieľom prieskumu je zároveň získanie a spresnenie Vašich pohľadov na najnaliehavejšie problémy s pôdou v súvislosti s medzerami vo vedomostiach, výskumnými potrebami a prekážkami pri implementácii trvalo udržateľného manažmentu pôdy. Vaše odpovede nám pomôžu pri navrhovaní ďalších postupov na zlepšenie dostupnosti a využívania poznatkov o trvalo udržateľnom hospodárení s pôdou na podporu zeleného prechodu/tranzície.

Poznámka: Zelený prechod znamená posun k ekonomicky udržateľnému rastu a ekonomike, ktorá nie je založená na fosílnych palivách a nadmernej spotrebe prírodných zdrojov. Udržateľné hospodárstvo sa spolieha na nízkouhlíkové riešenia, ktoré podporujú obehové hospodárstvo a biodiverzitu.

Nasledujúci formulár a na web stránke je aj dokument obsahuje usmernenia pre aktivity EJP SOIL úlohy 2.2 a 2.3. Cieľom úlohy je poskytnúť prehľad o stave využívania poznatkov s ohľadom na trvalo udržateľné hospodárenie s pôdou v partnerských krajinách konzorcia EJP SOIL na základe vstupov od zainteresovaných strán v 5. ročníku programu EJP SOIL. Hoci poznatky a údaje o pôde sú dostupné v európskom meradle, existujú aj značné medzery v európskych poznatkoch o pôde. Okrem toho tieto zistenia často nie sú priamo aplikovateľné na odborníkov, ani nie sú základnými údajmi alebo modelmi. Čo sa týka využívania znalostí v poľnohospodárstve, ďalšie prekážky pri implementácii sú zložité a zahŕňajú fragmentáciu poradenských služieb, ako aj nedostatok kapacít koncových používateľov. Identifikácia týchto medzier je nevyhnutná pre efektívne budúce politické iniciatívy, ako aj pre stanovenie priorít výskumných činností. Zhromaždené informácie sa preto použijú na vypracovaný program výskumu a inovácií, ktorý bude vykazovaný ako plán na 10 rokov po EJP SOIL.

V prvom roku programu EJP SOIL sme konzultovali celkovo viac ako 300 zainteresovaných strán v rámci partnerov EJP SOIL naprieč Európou. Pri identifikácii znalostných potrieb z celej Európy sme postupovali v troch krokoch:

  1. Zainteresované strany/ stakeholders boli požiadané o ich ašpiračné ciele, ktoré určili budúce ašpirácie pôdnych ekosystémových služieb na regionálnej, národnej a európskej úrovni. To zahŕňalo identifikáciu budúcich potrieb funkcií pôdy a ekosystémových služieb a hlavných faktorov, ktoré ich ovplyvňujú.
  2. dostupnosť a využitie poznatkov sa skúmali v rámci preskúmania a inventarizácie súčasných výskumných činností súvisiacich s poľnohospodárskou pôdou, politík založených na pôde a vedeckej literatúry a posúdenia dostupnosti a využitia poznatkov prostredníctvom konzultácie zainteresovaných strán národných centier.
  3. boli identifikované prekážky a príležitosti na dosiahnutie stanovených cieľov, opäť prostredníctvom konzultácií so zainteresovanými stranami.

Na tento účel sa v každej krajine rozoslali dotazníky a uskutočnili sa rozhovory s kľúčovými predstaviteľmi národných centier.

V súčasnom období 2024 tento prieskum sa opakuje s modifikáciami opísanými v dokumente: Guidelines_EJP_SOIL_WP2_2023_stocktake_v2.pdf

Každý partner EJP SOIL zapojí svoje národné centrum krátkym prieskumom spojeným s diskusiou na národnom workshope zainteresovaných strán (termín workshopu n ktorý Vás všetkých pozveme bude v marci 2024 na NPPC, presnú špecifikáciu termínu a miesta ešte p zašleme v priebehu nasledujúceho mesiaca február 2024.).

Úvodná časť zahŕňa prieskum formou zaslaného formulára ktorý sa Vám teraz dostáva do rúk a nasledovať bude (po vyplnení a zaslaní formulára, získate individuálne vnímanie kľúčových výziev na adresu michal.svicek@nppc.sk) workshop v mesiaci marec 2024.

Tieto dve činnosti sú navrhnuté tak, aby sa dopĺňali v tom zmysle, že prieskum zhodnotí vnímanie výziev a prekážok zainteresovanými stranami, zatiaľ čo diskusie na workshope zapoja zainteresované strany do základných mechanizmov a možností zmiernenia najdôležitejších medzier a výziev v znalostiach pôdy.

Potreba prenosu a využívania poznatkov vedy a výskumu je nevyhnutnou súčasťou  udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdy pre nasledujúce obdobie. Priaznivé prostredie pre rýchlejšie inovácie a lepšie zhodnotenie existujúcich poznatkov je základným predpokladom v rámci plnenia medzinárodných záväzkov EÚ. Fungujúci systém spolupráce akademického a verejného sektora pri tvorbe, prenose poznatkov a ich využívaní predstavuje hlavný nástoj modernizácie poľnohospodárstva.

Dotazník k prieskumu bol vypracovaný v rámci programu EJP SOIL, manažmentu poľnohospodárskej pôdy pre roky 2020-2025 spolufinancovaný Európskou komisiou a zúčastnenými európskymi krajinami (celkovo 24). Program EJP SOIL prispieva k rozvoju vedomostí, nástrojov a integrovanej výskumnej komunity na podporu klimaticky inteligentného udržateľného manažmentu poľnohospodárskej pôdy, viac informácií o programe EJP SOIL nájdete tu. Informujeme Vás, že s Vašimi odpoveďami sa bude zaobchádzať prísne dôverne. Vaše odpovede budú použité iba na výskumné účely a vaša identita nebude zverejnená v žiadnej forme. Všetky získané informácie sa budú spracovávať a uchovávať v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) Európskej komisie, ďalšie informácie nájdete tu.

Počas a po dokončení prieskumu môžete kedykoľvek odstúpiť od prieskumu. Ak sa tak rozhodnete, Vaše údaje budú vymazané. Vyplnením dotazníka súhlasíte s používaním údajov na výskumné účely. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  zároveň prehlasuje, že rešpektuje Vaše práva ako dotknutej osoby a dodržiava zásady spracúvania osobných údajov stanovených platnou legislatívou EÚ a SR.

Realizácia prieskumu je rozdelená do štyroch sekcií, vyplnenie dotazníka predpokladáme približne na 10 -15 minút. Bližšie informácie k prieskumu Vám poskytne Ing. Michal Sviček, CSc, email: michal.svicek@nppc.sk.

Vašu účasť si veľmi vážime.