Odbor Pôdnej služby

Pôdna služba vykonáva prieskum poľnohospodárskych pôd Slovenska a v oblastiach ohrozených degradáciou navrhuje ochranné opatrenia zamerané na jej zmiernenie a odstránenie.

Za týmto účelom vykonáva najmä:

  • prieskum a evidenciu poľnohospodárskych pôd územia Slovenska so zameraním na hodnotenie produkčného potenciálu pôd, upresňovanie systému bonitácie na mapových podkladoch a v informačných sústavách, zabezpečovanie služieb pri upresňovaní a poskytovaní údajov podľa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) pre výkonnú a decíznu sféru poľnohospodárskej výroby a pre iné účely
  • hodnotenie degradácie poľnohospodárskej pôdy eróziou, zhutňovaním, kontamináciou a deficitom organickej hmoty
  • budovanie a prevádzkovanie geografického informačného systému o pôdach Slovenska ohrozených degradáciou, vrátane poskytovania informácií a služieb z mapových a údajových fondov
  • projektovanie opatrení technickej a biologickej rekultivácie degradovanej a ohrozenej pôdy vodnou a veternou eróziou, nadmerným zhutnením negatívnou bilanciou organickej hmoty, kontamináciou
  • zabezpečovanie expertnej a posudkovej činnosti na úseku ochrany, využívania a hodnotenia pôd Slovenska s osobitnými právomocami, vyplývajúcimi zo zákonných a legislatívnych opatrení a z poverení MP SR,
  • zabezpečovanie odbornej a osvetovej činnosti pri ovplyvňovaní environmentálneho a právneho vedomia na úseku ochrany pôdy a prírodného zdroja
  • zabezpečenie expertnej a posudkovej činnosti v rámci aplikácie kalov a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pôdna služba vykonáva činnosť s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky.

Ďalšie informácie nájdete na stránke služieb pre užívateľov a vlastníkov pôdy.

 

Adresa: Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
Kontakt: RNDr. Andrea RÁŠOVÁ
  02 / 48 20 69 06
Email: andrea.rasova@nppc.sk