Vedecké práce

Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany začali vychádzať v roku 1966. Ich obsah odrážal predovšetkým tendencie výskumu pedológie a ochrany pôdy v minulom storočí. Príspevky boli zamerané na hodnotenie bonity pôd, ako aj výsledky fyzikálno-chemických a biologických analýz pôd v regiónoch Slovenska, vrátane klasifikácie a mapovania pôd. Mnohé boli výsledkami zahraničných a domácich projektov, na ktorých participovali vedeckí pracovníci Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VUPOP). Vedecké práce VÚPOP sú v tlačenej forme k dispozícii v knižnici NPPC – VÚPOP, Trenčianska 55, Bratislava.

Od roku 2021 sa postavenie odborného časopisu Vedeckých prác VÚPOP zmenilo na nové vedecké periodikum „PEDOSPHERE RESEARCH“, obsahovo orientované najmä na interdisciplinárny holistický prístup skúmania pôd, poľnohospodárskych, lesných i urbánnych, zamerané na procesy a funkcie pôdy v priestore a čase.
Viac informácií: www.pedosphereresearch.sk

Rok 2020

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2002