Odbor laboratórnych činností

Oddelenie laboratórnych činností zabezpečuje spracovanie vzoriek, fyzikálne a chemické analýzy a podieľa sa na rozvoji metodologických otázok a interpretácii výsledkov analýz ako aj na ďalších expertízach.

Ide najmä o zabezpečovanie nasledujúcich činností:

  • analytické činnosti súvisiace s riešením výskumných úloh a projektov,
  • analytické činnosti súvisiace s riešením odborných úloh MPaRV SR a PPA SR, zameraných na monitorovanie vôd a čiastkové problémy súvisiace so znečisťovaním vodných zdrojov z poľnohospodárstva,
  • odborné a expertné činnosti zamerané na vykonávanie hygienických, agrochemických a fyzikálnych rozborov pôd vrátane vydávania stanovísk, posudkov a odporúčaní,
  • analýzy hygienického stavu pôdy a posudzovanie z hľadiska potenciálu zdravotných rizík v zmysle zákona o ochrane a využívaní pôdy a zákona o aplikácii kalu a dnových sedimentov do pôdy,
  • vzorkovanie pôd, fyzikálno-chemické a chemické analýzy podzemných a povrchových vôd a zdrojov pitnej vody s následným kvalitatívnym hodnotením
  • analýzu rizík zo znečistenia vo vzťahu k využívaniu pôd.

Cenník laboratórnych služieb

Adresa: Priemyselná 4, 821 08 Bratislava
Kontakt: RNDr. Miroslav KROMKA, CSc.
  02 / 44 45 87 04
0904 245 478
Email: miroslav.kromka@nppc.sk