Uskutočnené podujatia v roku 2008

5. pôdoznalecké dni
15.-16.10.2008, Sielnica

Konferencia


„Poľnohospodárske politiky v krajinách OECD: Monitoring a hodnotenie 2007“
október 2008, Bratislava, VÚPOP

Seminár s cieľom prezentácie správy OECD


CONTAMINATED SITES
16.-18. 6. 2008 v Bratislave

Medzinárodná konferencia


ANTROPIZÁCIA PÔD IX
27.-28. 5. 2008 v budove Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy,
Gagarinova ul. 10, 827 13 Bratislava

Vedecký seminár s medzinárodnou účasťou