Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb (APVV-0098-12)

Doba riešenia: 1.10.2013 – 30.9.2017
Koordinujúca inštitúcia: NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jarmila Makovníková, CSc. NPPC/VUPOP
Spoluriešiteľské organizácie: Fakulta prírodných vied UMB – Katedra životného prostredia

Ciele projektu:
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie systému hodnotenia a ocenenia agroekosystémových služieb pre územie Slovenska. Na dosiahnutie hlavného cieľa je potrebné splniť čiastkové ciele:

– analyzovať funkcionalitu a variabilitu agroekosystémových služieb v prieniku pôda – rastlina meraním a hodnotením vybratých indikátorov na modelových územiach. Determinovať prediktory agroekosystémových služieb. Vytvoriť alternatívne modely hodnotenia agroekosystémových služieb v prieniku pôda – rastlina na úrovni modelových území.

– na základe analýzy modelových území pripraviť podklady na národnej úrovni a navrhnúť model hodnotenia agroekosystémových služieb v prieniku pôda – rastlina.

Cieľom prvej etapy riešenia bola analýzy funkcionality a variabilitu agroekosystémových služieb v prieniku pôda – rastlina meraním a hodnotením vybratých indikátorov na modelových územiach, determinácia prediktorov agroekosystémových služieb a tvorba alternatívnych modelov hodnotenia agroekosystémových služieb v prieniku pôda – rastlina na úrovni modelových území.

V roku 2016 sme riešili druhú etapu projektu zameranú na komplexnú analýzu a hodnotenie agroekosystémových služieb na národnej úrovni.

Výstupy z riešenia projektu:

Makovníková J., Kobza J., Pálka B., Mališ J., Kanianska R., Kizeková M. 2016. An approach to mapping the potential of cultural agroecosystem services, Soil & Water Res., 11 (2016): 44-52

Kanianska, R., Jaďuďová, J., Makovníková, J., Kizeková, M. 2016. Assessment of Relationships between Earthworms and Soil Abiotic and Biotic Factors as a Tool in Sustainable Agricultural. Sustainability 2016, 8(9), 906; doi:10.3390/su8090906

Kanianska, R., Jaďuďová, J., Makovníková, J., Kizeková, M., Tomaškin, J., 2016. Ekosystémové služby. Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016, 244 s., ISBN 978-80-557-1129-4.

Kizeková, M. – – Čunderlík, J. Dugátová, J. – – Makovníková, j. Kanianska, R.- Jaďuďová, J., Jančová, Ľ. 2016. Agroekosystémové služby a súčasný stav trávnych porastov v Slovenskej Republike. NPPC. EQULIBRIA. 118 s., ISBN 978-80-89800-09-4

ŠIRÁŇ, M., MAKOVNÍKOVÁ, J., KOBZA, J. Možnosti hodnotenia kompakcie pôdy vo vzťahu ku zásobovacej agroekosystémovej službe. Agrochémia. vol. XX. (56), 2016, 2, 38-42. ISSN 1335-2415.

Kanianska Radoslava, Kizeková Miriam, Makovníková Jarmila. 2015. Quantification of present and past biomass productivity as a support to effective biomass management. Journal of Environmental Planning and Management , 2015, DOI 10.1080/09640568.2015.1078227 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09640568.2015.1078227

Jarmila Makovniková, Radoslava Kanianska, Miriam Kizeková. 2015. AN APPROACH TO EVALUATING POTENTIAL OF CULTURAL AGROECOSYSTEM SERVICES. Ecology & Safety, Volume 9, 2015, Pages: 24-33, ISSN 1314-7234 http://www.scientific-publications.net/en/open-access-journals/ecology-and-safety/

Kanianska Radoslava, Jaďuďová Jana, Kizeková Miriam, Makovníková Jarmila. 2015. EARTHWORMS AS BIOINDICATOR OF LAND USE IN AGROECOSYSTEMS. Ecology & Safety, Volume 9, 2015, Pages: 34-41, ISSN 1314-7234 http://www.scientific-publications.net/en/open-access-journals/ecology-and-safety/

Kanianska, R. – Ďurčíková, I. 2015. Hodnotenie zmien produkčných služieb ekosystémov v katastrálnom území obce Lukavica s použitím geoinformačného systému o území. Geographica Casoviensis 1/2015, str. 35 – 43, ISSN 1337-6748 http://geografia.science.upjs.sk/index.php/13-geographia-cassoviensis/274-gc-2015-9-1

Jarmila Makovníková – Radoslava Kanianska. 2015. Regulačné ekosystémové služby hodnotené na príklade aktívneho hliníka v kambizemiach s využitím čiastkového monitorovacieho systému – pôda. Acta Evironmentalica Universitatis Comenianae, vol. 23, 1 (2015): 55-65

Kizeková, m. – JANČOVÁ, Ľ. – Dugátová, j. – Čunderlík, j. – Kanianska, R.- Makovníková, J. 2015. Porovnanie biodiverzity a kvality intenzívnych a extenzívnych trávnych porastov v rôznych environmentálnych podmienkach Slovenska. In Lúkarstvo a pasienkárstvo na Slovensku, roč. 9, 2015, č. 1, s. 24-27. ISSN 1337-589X.

Kizeková M. – Jančová Ľ – Dugátová, Z.- Čunderlík J. – Kanianska R. – Makovníková, J, – Tomaškin, J. 2015. Performance and quality of legume monocultures and grass-legume mixtures during two dry years. In Grassland Science in Europe, vol. 20, p. 242 – 244. ISBN 978-9090-289-61-8.

Kizeková M. – Jančová Ľ – Martincová, J –Jančová, M. – Dugátová, Z.- Pollák, Š. – Kanianska R. – Makovníková, J. 2015. Vplyv zrážok a teploty na rast a primárnu produkciu monokultúry Festulolium a ďatelinotrávnych miešaniek. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015 : Sborník recenzovaných vědeckých prací. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015, s. 145 – 148. ISBN 978-80-813-2567-8.

Kizeková, M. – JANČOVÁ, Ľ. – Dugátová, Z. – Čunderlík, J. – Kanianska, R.- Makovníková, J. 2015. Biodiverzita a kvalita trávnych porastov v rôznych environmentálnych podmienkach Slovenska In Zborník vedeckých prác. Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015, s. 63-66. ISBN 978-80-89408-20-7. Dostupné na internete: http://www.savzv.sk/domain/b6/files/konferencie/ssplpvv/zbornik-zvolen.pdf

Radoslava Kanianska, Jana Jaďuďová. 2015. Hodnotnie vybratých biotických a abiotických pôdnych charakteristík majúcich vplyv na plnenie ekosystémových služieb. In Zborník vedeckých prác. Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015, s. 32-36. ISBN 978-80-89408-20-7. Dostupné na internete: http://www.savzv.sk/domain/b6/files/konferencie/ssplpvv/zbornik-zvolen.pdf

Varga, J. – Kanianska, R. 2015. Sezónna a priestorová variabilita pôdnej vlhkosti v agroekosystéme a lesnom ekosystéme. Prírodovedec 2015. Zborník príspevkov zo ŠVK 2015, str. 345 – 348, UMB Banská Bystrica, ISBN 978-80-557-0943-7 http://www.fpv.umb.sk/veda-a-vyskum/studentska-vedecka-konferencia/prirodovedec-2015-zbornik-zo-svk-2015.html

Kizeková, M. – Jančová, Ľ. – Martincová, J. – jančová, M. – Dugátová, Z. – Pollák, Š. – – Kanianska, R.- Makovníková, J. 2015. Primárna produkcia ekosystémových služieb dočasných trávnych porastov. In Zborník pestovateľské technológie a ich význam pre prax. NPPC., str. 90-93, ISBN 978-80-89417-66-7

Jarmila Makovníková, Boris Pálka, Jozef Mališ, Radoslava Kanianska, Miriam Kizeková. 2015. POTENCIÁL AGROEKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB V RÔZNYCH PÔDNO-EKOLOGICKÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA, Pedologicke dny 2015, Zborník abstraktov (ed. Šarapatka, Bednar), str. 41., ISBN 978-80-244-4802-2

Radoslava Kanianska, Jana Jaďuďová, Miriam Kizeková, Jarmila Makovníková 2015. Earthworms abundance in relation to climate and soil physical parameters. In SUSTAIN Proceedings, : International conference, Kiel, September 23. – 26. 2015. – Kiel : Kiel University, 2015. – ISBN 0. – CD-ROM, [s. 1].

Jarmila Makovníková, Jana Júdová, Radoslava Kanianska, Miriam Kizeková, 2015. The potential of agroecosystem services in relation to land use and biodiversity. In Ecology of soil microorganisms, 29. 11. 1 3. 12. Prague, CR, str. 190

Júdová Jana, Kanianska Radoslava, Jaďuďová Jana, Makovníková Jarmila, Kizeková Miriam.2015. The Contingency of some Biotic and Abiotic Parameters in Arable Land and Permanent Grasslands. In Ecology of soil microorganisms, 29. 11. 1 3. 12. Prague, CR, str. 292