Environmentálne hodnotenie regulácie pôdneho organického uhlíka v rôznych ekosystémoch (APVV-14-0087)

Doba riešenia: 01.07.2015 – 30.06.2019
Koordinujúca inštitúcia: NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gabriela Barančíková, CSc. NPPC/VUPOP
Spoluriešiteľské organizácie: SPU, FAPZ, Katedra pedógie TU vo Zvolene, LF, Katedra prírodného prostredia

Anotácia:
Pôdna organická hmota a jej kľúčová zložka – pôdny organický uhlík (POC) je dôležitým prvkom pôdneho systému. POC je látkovým aj energetickým základom biologických procesov prebiehajúcich v pôde a tým aj väčšiny produkčných a mimo produkčných funkcií pôdy. Pôdna organická hmota je v súčasnom období jednou z prioritných tém pedologického výskumu. Jej mimoriadny význam z hľadiska zaistenia bezpečnosti potravín, zlepšenia životných podmienok pri neustále rastúcej degradácii pôdy, strate biodiverzity, a zároveň zmene klímy je teraz zreteľný aj na medzinárodnej scéne a detailne sa ňou zaoberajú aj environmentálne programy Organizácie spojených národov a rámcová smernica EÚ na ochranu pôdy. V súvislosti s klimatickými zmenami sa na jednej strane hodnotia a modelujú možné dopady klímy na pôdu, jej vlastnosti a úrodnosť, na druhej strane je pôda považovaná za hlavnú zásobáreň uhlíka s významným potenciálom záchytu uhlíka. Predložený projekt je zameraný na prehĺbenie našich poznatkov o tokoch a emisiách oxidu uhličitého z pôdneho pokryvu rôznych ekosystémov a získanie spoľahlivého a relatívne jednoduchého indikátora, ktorý by citlivo reagoval na emisie CO2. Na základe dosiahnutých výsledkov bude posúdený potenciál daného ekosystému a pôdneho typu k sequestrácii uhlíka a tým obmedzeniu jeho strát z pôdy v podobe emisií CO2. V projekte bude tiež riešený vzťah medzi dynamikou POC a environmentálnymi faktormi (najmä vplyv človeka) nielen na úrovni základných procesov premien a tokov uhlíka, ale tiež v mierke krajiny, ktorá predstavuje skutočný priestor interakcie a realizácie základných procesov a tým aj reálny prvok uvažovania bilancie uhlíka z celkového, globálneho pohľadu.

Ciele riešenia:
* Posúdenie vplyvu jednotlivých prírodných a antropogénnych faktorov na dynamiku premien pôdnej organickej hmoty
* identifikácia ľahko merateľného indikátora dynamiky pôdnej organickej hmoty, ktorý by citlivo reagoval na emisie CO2
* pochopenie mechanizmov stabilizácie pôdnej organickej hmoty v kontexte dynamiky procesov, ktoré prebiehajú v rôznych pôdnych typoch pod vplyvom rôzneho spôsobu ich využívania
* hodnotenie celkovej bilancie tokov uhlíka vo vybranom krajinnom priestore pod vplyvom komplexu prírodných faktorov a faktorov využívania pôdy so zameraním na interakciu celkových zásob POC

Príspevky:

Tobiašová, E. 2017. Organický podiel pôdy. Percento pre život. Nitra : SPU, 87 s. ISBN 978-80-552-1735-2.

Gabriela Barančíková, Mária Jarzykiewicz, Erika Gomoryová, Erika Tobiášová, Tadeáš, Litavec, 2018: Changes in forest soil organic matter quality affected by wildstorm and wildfire. Journal of Soils and Sediments (J Soils Sediments) vol. 18, č. 8, str. 2738-2747 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11368-018-1942-2

Tobiášová, E., Barančíková, G., Gomoryová, E., Koco, Š., Halas, J., Debska, B., Banach-Szott, M., 2018: The proportion of soil aggregates in dependence on the fraction composition of humic substances. Soil and Water Research, vol. 13, č. 4, str. 193-199. https://doi.org/10.17221/207/2017-SWR

Tobiášová, E., Barančíková, G., Gomoryová, E., Debska, B., Banach-Szott, M., 2017: Humus substances and soil aggregates in the soils with different texture. Soil and Water Research, vol.13, č.1, s.44-50 doi: 10.17221/31/2017-SWR

Tobiášová, E., Barančíková, G., Gomoryová, E., Makovníková, J., Skalský, R., Halas, J., Koco, Š., Tarasovičová, Z., Takáč, J., Špaňo, M., 2016: Labile forms of carbon and soil aggregates. Soil and Water Research, doi: 10.17221/182/2015-SWR

Barančíková, G., Litavec, T.,2016: Comparison of chemical structure of alginite humic acids isolated with two different procedures with soil humic acids. Agriculture, vol.62, č. 4, str. 138-148. DOI: 10.1515/agri-2016-0014 (časopis Agriculture, vol. 62, no.4 bol online publikovaný 9.3.2017 na webovej stránke časopisu a v tlačenej forme vyšiel v marci 2017).

Barančíková, G., Makovníková, J., 2015: Comparison of two methods of soil organic carbon determination. Polish Journal of Soil Science. Vol. XLVIII/I., str. 47-56, DOI: 10.1795/pjss/2015.48.1.47, PL ISSN 0079-2985

Barančíková, G., Makovníková, J., Halas, J., 2016: Effect of land use change on soil organic carbon. Agriculture, vol. 62, str. 10-18. DOI: 10.1515/agri-2016-0002

Skalský, R., Pavlenda, P., Barančíková, G., Koco, Š., Barka, I., Tarasovičová, Z., Makovníková, J., 2017: Odhad zásoby organického uhlíka v povrchovej vrstve pôd Slovenska. Vedecké práce VÚPOP, (ed. Sobocká, J.).vol. 39, str. 87-94.ISBN 978-80-8163-022-4.

Barančíková, G., Makovníková, J., Tobiašová, E., Skalský, R., Halas, J., Koco, Š., 2016: Stratifikácia uhlíka v rôznych pôdnych typoch a ekosystémoch. Vedecké práce VÚPOP, (ed. Sobocká, J.).vol. 38, str. 16-29.ISBN 978-80-8163-020-0

Tobiašová, E., Barančíková, G., Gomoryová, E., Makovníková, J., Skalský, R., Koco, Š., 2016: Vzťah medzi zastúpením plodín v agro-ekosystéme a stabilitou uhlíka a dusíka v pôde. Vedecké práce VÚPOP, (ed. Sobocká, J.).vol. 38, str. 123-130. ISBN 978-80-8163-020-0

Tobiašová, E., Barančíková, G., Gömöryová, E., Makovníková, J., Skalský, R., Halas, J., Koco, Š., 2016. Zastúpenie labilného dusíka v závislosti od základných vlastností pôdy. Agrochémia. vol. XX. (56), 2016, 2, 34-37. ISSN 1335-2415.

Koco, Š., Skalský, R., Barančíková, G., Tarasovičová, Z., Makovníková, J., Gutteková, M., Koleda, P. (2016): Effect of soil management in agricultural land for the development of soil organic carbon stocks. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica 2016, vol 58, no 1, ISSN 1336-6149, ISSN 1336-6157, PU Prešov, pp. 22-33

Barančíková, G., Tobiašová, E., Halas,J. Skalský, S., Gömöryová, E., Koco,Š., Makovníková,J., Scholtz, P., 2017: Zisťovanie vplyvu zmien klímy. Enviromagazín, vol. 22, č. 5, str. 31-32.

Skalský R., Barančíková, G., Koco, Š., Makovníková, J., Tarasovičová, Z., Halas, J., Koleda, P., Gutteková, M., Takáč, J., 2017: Land cover and land use change driven change of regional soil organic carbon storage in cropland and graslands of North-East Slovakia. Proceedings of the Global Sympoium on Soil Organic Carbon, Rome, Italy, 21-23 March 2017, Roma FAO 2017, ISBN 978-92-5-109838-7.

Barančíková, G., Makovníková, J., Skalský, R., Koco, Š., 2018: Soil organic carbon monitoring and using of its results in SOC modeling. International symposium: Soil organic mater management in agriculture. Book of abstract, Braunschweig, May, 2018, pp.30.

Koco, Š., Skalský, R., Barančíková, G., Halas, J., Tarasovičová, Z., Takáč, J., Mokovníková, J., Tobiašová, R., Gomoryová, E., 2018: Balance of soil organic carbon stock changes on the background of detailed analysis of land cover changes. International symposium: Soil organic mater management in agriculture. Book of abstract, Braunschweig, May, 2018, pp.20. (prednáška)

Barančíková, G., Halas, J., Tobiašová, E., Gomoryová, E., Makovníková, J., Koco, Š., Skalský, R., 2018: Influence of soil type and land use on the amount and quality of soil organic mater. 19th International conference of IHSS: Humic Substances and their Contribution to the Climate Change Mitigation. Book of abstracts, 16-21 September 2018, Albena resort, Bulgaria, str. 69-70. ISBN 978-619-90189-3-4. (prednáška)

Gomoryová, E., Barančíková, G., Tobiašová, E., Gomory, D., 2018: Variability of soil carbon and nitrogen content and quality of humic substances in Norway spruce stands at two contrasting altiudes. 19th International conference of IHSS: Humic Substances and their Contribution to the Climate Change Mitigation. Book of abstracts, 16-21 September 2018, Albena resort, Bulgaria, str. 103-104. ISBN 978-619-90189-3-4.

Tobiašová, E., Barančíková, G., Gomoryová, E., Koco, Š., Halas, J., Skalský, R., Makovníková, J.,2018: Humic sunstances and water-resistant macro-aggregates. 19th International conference of IHSS: Humic Substances and their Contribution to the Climate Change Mitigation. Book of abstracts, 16-21 September 2018, Albena resort, Bulgaria, str. 154-155. ISBN 978-619-90189-3-4.

Barančíková, G. , Halas, J., Tarasovičová, Z., Koco, Š., Takáč, J., Skalský, R., 2018: Prediction of soil organic carbon stock in conditions expected climate change on selected agricultural farms. In“ Madaras, M., Mayerová, M., Menšík, L. (eds.): Dlouhodobé polní pokusy a jejich přínios k výzkumu pudni kvality – Plodinové a simulační modely: Sborník abstraktu ze semináře a workshopu. Praha, Výskumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyne, 2018, s. 3-4. ISBN: 978-80-7427-303-2 (prednáška)

Halas, J., Makovníková, J., Barančíková, G., Tarasovičová, Z., Koco, Š., Skalský, R., 2018: Hodnotenie zmien obsahu pôdneho organického uhlíka (POC) podľa pôdnych typov. Ilavská, B. (Ed.): Zborník abstraktov – pedologické dni 2018, Bratislava, 12.-14.9.2018, str.47, NPPC-VÚPOP Bratislava, Societas pedologica slovaca, 2018. ISBN 978-80-8163-027-9

Barančíková, G. Tobiašová, E., Makovníková, J., Gömöryová, E., Halas, J., Skalský R., Koco, Š., 2017: Soil organic mater in different soil types and ecosystems. In: Jamroz W., Kaluza, A., Jerzykiewicz M., Weber, j. (eds.)Book of abstract of 11th International Conference Humic Substances in Ecosystems (HSE11), 29th May – 1st June 2017, Kudowa Zdroj, Poland. Polish Chapter of the IHSS, Wroclaw, 2017, 18 str. (oral presentation). Gömöryová, E., Barančíková, G., Tobiašová, E., Halas, J., Skalský R., Koco, Š., 2017: Effect of land use on soil microbial biomass carbon. In: Jamroz W., Kaluza, A., Jerzykiewicz M., Weber, j. (eds.)Book of abstract of 11th International Conference Humic Substances in Ecosystems (HSE11), 29th May – 1st June 2017, Kudowa Zdroj, Poland. Polish Chapter of the IHSS, Wroclaw, 2017, 62 str.

Halas, J., Barančíková, G. Koco, Š., 2017: Time evaluation of SOC content changes on the local level. In: Jamroz W., Kaluza, A., Jerzykiewicz M., Weber, j. (eds.)Book of abstract of 11th International Conference Humic Substances in Ecosystems (HSE11), 29th May – 1st June 2017, Kudowa Zdroj, Poland. Polish Chapter of the IHSS, Wroclaw, 2017, 63 str.

Tobiašová, E., Barančíková, G., Gömöryová, E., Halas, J.,2017: The properties of soil aggregates with dependence to fraction composition of humus substances. In: Jamroz W., Kaluza, A., Jerzykiewicz M., Weber, j. (eds.)Book of abstract of 11th International Conference Humic Substances in Ecosystems (HSE11), 29th May – 1st June 2017, Kudowa Zdroj, Poland. Polish Chapter of the IHSS, Wroclaw, 2017, 86 str.

Pospíšilová, L., Vlček, V., Jandák, J., Menšík, L., Barančíková, G., 2017: Carbon dynamic after conversion of permanent grassland into arable soil. In: Book of abstracts of 3rd international Science Conference: Sustainability challenges in agroecosystems, 19th-21st June, 2017. Osijek, Croatia. 27 str. Makovníková, J., Pálka, B., Barančíková, G., Kanianska, R., Kizeková, M., Skalský, R., Tobiášová, E., 2017: The potencial of climate regulating ecosystem service supplied by soil in relation of land use. 9th Internaqtional Symposium on Ecosystem Behavior BIOGEOMON, Litomyšl., Czech Republic, August 20-24, 2017. Novák, M., Krám, P., Štěpánová, M. (eds). Book of Abstracts, str. 251, ISBN 978-80-7075-926-4.

Barančíková, G., Halas, J., Koco, Š., Litavec, T., Kobza, J., 2017: Soil organic carbon concentration on selected peatlands in Slovakia. Proceedings of international conference: Degradation and revitalization of soil and landscape, 10th-13th September, 2017, Olomouc. Šarapatka, B., Bednář, M. (eds). str. 39, ISBN 978-80-244-5191-3.

Tobiašová, E., Barančíková, G., Gomoryová, E., Koco, Š., Makovníková, J., Halas, J., Skalský, R., 2017: Parameters of soil structure in relation to main factors that influence it. Proceedings of international conference: Degradation and revitalization of soil and landscape, 10th-13th September, 2017, Olomouc. Šarapatka, B., Bednář, M. (eds). str. 62, ISBN 978-80-244-5191-3.

Koco, Š., Skalský, R., Barančíková, G., Halas, J., Tarasovičov, Z., Takáč, J., Makovníková, J., Tobiašová, E., Gomoryová, E., 2017: Detailed analysis of land cover changes as a factor of soil organic carbon storage dynamic in arable land. Proceedings of international conference: Degradation and revitalization of soil and landscape, 10th-13th September, 2017, Olomouc. Šarapatka, B., Bednář, M. (eds). str. 86, ISBN 978-80-244-5191-3.

Tobiašová, E., Barančíková, G., Gömöryová, E., Halas, J., Skalský, R., Koco, Š. 2017. Decomposition of green and rooibos tea in laboratory conditions. In Tea Bag Index. 2nd International TBI Workshop 1.3.2017 Vienna, Austria. Vienna : AGES, s. 16.

Tarasovičová, Z., Barančíková, G., Halas, J., Skalský, R., Koco, Š., 2015: Analýza štruktúry osevu a dávok organického hnojenia v regióne Ondavská vrchovina vo vzťahu k pôdnemu organickému uhlíku. Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Zborník zo 6. Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 1.12.2015. NPPC, Výskumný ústav rastlinnej výroby, str. 73-77. ISBN 978-80-89417-7.

Skalský, R., Takáč, J., Tarasovičová, Z., Halas, J., Barančíková, G., Bezák, P., Vilček, J.,2015: Modelovanie potenciálnych úrod pšenice, jačmeňa a kukurice ako vstup pre bilanciu pôdneho organického uhlíka. Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Zborník zo 6. Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 1.12.2015. NPPC, Výskumný ústav rastlinnej výroby, str. 17-20. ISBN 978-80-89417-7.

Gomoryová, E., Barančíková, G., Tobiášová, E., Halas, J., Skalský R., Štupáková, P.: Mikrobiálne spoločenstvo pôdy na troch rôznych pôdnych typoch s rozdielnym manažmentom plôch. Zborník abstraktov, Pedologické dni 2016: Pôda v krajine jej význam, postavenie a zraniteľnosť, Dudince 7.9-9.9, 2016. NPPC-VÚPOP Bratislava, ISBN: 978-80-8163-017-0, str. 65

Barančíková, G.,Makovníková, J., Tobiášová E., Skalský R., Halas, J., Koco, Š.: Stratifikácia uhlíka v rôznych pôdnych typoch a ekosystémoch. Zborník abstraktov, Pedologické dni 2016: Pôda v krajine jej význam, postavenie a zraniteľnosť, Dudince 7.9-9.9, 2016. NPPC-VÚPOP Bratislava, ISBN: 978-80-8163-017-0, str.76.

Tobiášová, E., Barančíková, G., Makovníková, J., Skalský R., Halas, J., Koco, Š.: Stabilita a labilita dusíka ich vzájomnom vzťahu. Zborník abstraktov, Pedologické dni 2016: Pôda v krajine jej význam, postavenie a zraniteľnosť, Dudince 7.9-9.9, 2016. NPPC-VÚPOP Bratislava, ISBN: 978-80-8163-017-0, str.82.

Barančíková, G., Koco, Š., Halas, J., Skalský, R., Tarasovičová, Z., 2015: Vývoj zásob pôdneho organického uhlíka na poľnohospodárskych pôdach regiónu Ondavská vrchovina. Pedologické dny 2015, Deštné v Orlických horách, 9.-11.9.2015. Sborník abstraktov (eds. Šarapatka, B., Bednář, M.), str. 72.

Skalský, R., Koco, Š., Halas, J., Koleda, P., Tarasovičová, Z., Barančíková, G., 2015: Zmeny krajinnej pokrývky pre regionálnu bilanciu pôdneho organického uhlíka v území Ondavskej vrchoviny. Pedologické dny 2015, Deštné v Orlických horách, 9.-11.9.2015. Sborník abstraktov (eds. Šarapatka, B., Bednář, M.), str. 51.

Skalský, R., Barančíková, G., 2016: Pôdny organický uhlík: kľúč k prírode. Roľnícke noviny, odborný týždenník, roč. 86, 11.5.2016, č. 10, ISNN 0231-6617.