Kalkulačka ekosystémových služieb

Stanovenie hodnoty ekosystémových služieb v aplikácii

„Kalkulačka ekosystémových služieb“

 

Hlavnou myšlienkou konceptu ekosystémových služieb je uvedomenie si hodnoty prírodného kapitálu (ekosystémy, ktoré poskytujú služby, sú označované ako prírodný kapitál), jeho prínosu pre spoločnosť, ako aj pochopenie prepojenia prírodného kapitálu a ľudského blahobytu. Ekosystémové služby sú zo svojej podstaty určené vzájomnou interakciou medzi ekologickými a sociálnymi systémami, pretože len tie ekosystémové procesy a funkcie, ktoré prispievajú k naplneniu ľudských potrieb, sú definované ako ekosystémové služby. Potenciál ekosystémových služieb je definovaný ako hypoteticky maximálny výnos vybraných ekosystémových služieb. Ekosystémové služby sa podľa CICES (2018)  kategorizácie  delia do troch hlavných skupín:

Zásobovacie (produkčné) služby –  materiálne produkty a tovary plynúce z ekosystémov a zabezpečujúce výživu, materiály a energiu, najmä biomasu pre potraviny, vodu na pitie aj na iné účely, úžitkovú biomasu, abiotické materiály a látky, zdroje energie.

Regulačné a podporné služby – charakterizované ako úžitky plynúce z funkcií ekosys-témov regulujúcich prírodné procesy, ako aj funkcie a procesy ekosystémov, ktoré sú dôležité pre zdravý stav ekosystémov a pre poskytovanie ostatných služieb a podporné procesy (tvorba a zloženie pôdy, obeh vody, zloženie atmosféry, regulácia klímy a iné podporné procesy).

Do skupiny kultúrnych služieb patria  nemateriálne úžitky plynúce z ekosystémov a biotických prvkov krajiny, predovšetkým fyzické a zážitkové vzťahy, intelektuálne a reprezentatívne vzťahy, duchovné a symbolické vzťahy a iné kultúrne výstupy.

Nemonetárne hodnotenie ekosystémových služieb je realizované maticovým systémom, ktorý prepojením výmery jednotlivých ekosystémov s bodovou hodnotou indexu v matici  umožňuje  vypočítať komplexnú bodovú hodnotu ekosystémových služieb. Na stanovenie peňažnej ceny prírodného kapitálu na poskytovanie ekosystémových služieb je použitá metóda prenosu hodnôt.

V skupine produkčných  ekosystémových služieb sú hodnotené nasledovné služby – produkcia plodín, biomasa na energetické účely, pastva a chov dobytka, produkcia dreva, lov zveriny, lov rýb a produkcia krmiva pre dobytok a zver.

V skupine regulačných  ekosystémových služieb sú hodnotené nasledovné služby – regulácia lokálnej a globálnej klímy, regulácia kvality ovzdušia,  regulácia vody/ochranu pred záplavami, regulácia vodnej erózie, regulácia živín, regulácia rizikových látok, opeľovanie a ochrana biodiverzity.

V skupine kultúrnych  ekosystémových služieb sú hodnotené nasledovné služby – rekreácia a turizmus, krajinný ráz a estetika, prírodné a kultúrne dedičstvo, poznatková základňa a regionálny význam pre daný región.

 

Schéma hodnotenia ekosystémových služieb

Po stiahnutí aplikácie „Kalkulačka ekosystémových služieb“ je potrebné archív rozbaliť do jedného adresára a spustiť súbor kes.exe. Po spustení aplikácie si musíte vybrať ekosystém, zadať výmeru v ha a vybrať pre ktorú ekosystémovú službu bude prebiehať výpočet. Je možné zadať aj viacero služieb podržaním klávesu „Shift“. Prednastavená „Hodnota služieb v Eur“ predstavuje aktuálnu hodnotu ES v euro, stanovanú podľa metódy „transfer value“, upravenú podľa inflácie, hodnota pre rok 2021 = 40,7 Eur. Pre samotný výpočet aplikácie treba slačiť tlačidlo „Spočítaj“.

Výsledkom je hodnota ekosystémových služieb pre jednotlivé ekosystémy v nepeňažnom bodovom hodnotení alebo v peňažnom hodnotení (Eur).

 

Kalkulačka ekosystémových služieb (zip)