FACES FIELD TRIP – SLOVINSKO

V dňoch 8. – 13. mája 2017 sa uskutočnili v poradí už piate terénne práce, a to v Slovinsku – „SLOVENIA FIELD TRIP“, v rámci projektu FACES zamerané na zber údajov, popis a klasifikáciu pôdnych profilov vo svetovej klasifikácii pôd (WRB 2014).

Celkovo bolo počas štyroch dní terénnych prác vykopaných, popísaných a klasifikovaných 14 pôdnych sond (7x CAMBISOL, 4x LUVISOL, 1 FLUVISOL, 1 SOLONCHAK a 1 TECHNOSOL). Zo všetkých pôdnych sond boli odobraté pôdne vzorky pre laboratórne analýzy. Získané údaje budú použité pri tvorbe edukačných materiálov pre výučbu Svetovej klasifikácie pôd (WRB 2014 – Update 2015) na univerzitách, čo je hlavným cieľom projektu FACES.

Prvý deň terénnych prác (utorok 9.5.2017) bol zameraný na pôdy regiónu Bela Krajina v juhovýchodnej časti Slovinska. Išlo o vápencové plošiny so silným vylúhovaním karbonátov. V daždivom počasí boli vykopané a popísané 2 pôdne sondy vo vinohradoch v obci Kot pri Semiču. Podľa WRB boli pôdy klasifikované ako Haplic LUVISOL (Loamic, Aric, Cutanic, Escalic, Ochric)(SI1) a Endosleketic LUVISOL (Loamic, Cutanic, Ochric)(SI2).

Druhý deň terénnych prác (streda 10.5.2017) bol zameraný na pôdy severovýchodného Slovinska. Vo vrchovinovom reliéfe pohoria Pohorje boli vo vinohradoch (obec Tinjska Gora) 2 sondy klasifikované ako Endostagnic LUVISOL (Pantoloamic, Neocambic, Cutanic, Novic)(SI3) a Dystric Skeletic Stagnic Endoleptic CAMBISOL (Loamic, Ochric)(SI4).
Na nive rieky Dravinja (pri meste Poljčane – časť Podboč) bola pôdna sonda klasifikovaná ako Eutric Orthofluvic FLUVISOL (Arenic, Ochric, Technic)(SI5).
V pahorkatinnom reliéfe (Dravinja Low Hills) na miocénnych slieňoch, v areáli tréningovej triedy v prírode – Dole bola sonda klasifikovaná ako Endocalcic Endostagnic LUVISOL (Episiltic, Endoloamic, Cutanic, Ochric)(SI6).

Tretí deň terénnych prác (štvrtok 11.5.2017) bol zameraný na pôdy krasu (Just Kras) – krasových plošín a pahorkatín v juhozápadnej časti Slovinska. Vo vinohrade pri obci Brje pri Komnu bol pôdny profil klasifikovaný ako Eutric Rhodic CAMBISOL (Loamic, Aric, Ochric, Organostransportic)(SI8).
Pochovaná pôda v tejto pôdnej sonde bola klasifikovaná ako Mollic LEPTOSOL.
Pôdna sonda v prepadnutej antropogénne spôsobenej dolinke bola klasifikovaná ako Eutric Skeletic Chromic CAMBISOL (Ochric)(SI7).
Pri mestečku Komen boli dve sondy vo vinohradoch klasifikované ako Eutric Skeletic Chromic Leptic CAMBISOL (Loamic, Ochric)(SI9) a Eutric Skeletic Chromic CAMBISOL (Loamic, Ochric)(SI10).
Terénnym prácam predchádzala návšteva krasovej jaskyne a kaňonu Škocjanske jame.

Štvrtý, posledný deň (piatok 12.5.2017) terénnych prác bol zameraný na pobrežie Jadranského mora a flyšovú pahorkatinu Slovinskej Istrie. Na antropogénne ovplyvnenej pláži medzi letoviskom Ankaran a nákladným morským prístavom Koper boli 2 sondy klasifikované ako Spolic TECHNOSOL (Calcaric, Hyperartefactic, Ochric, Salic, Skeletic)(SI11) a Fluvic Gleyic SOLONCHAK (Clayic, Calcaric)(SI12).
Vo flyšovej pahorkatine pri obci Poperte boli vo vinohrade dve sondy klasifikované ako Pantocalcaric Skeletic Endostagnic CAMBISOL (Loamic, Ochric)(SI13 a SI14).