Juraj Hraško

Prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc., akademik SAV, zakladateľ a prvý riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín, nestor súčasnej pedológie na Slovensku sa dňa 14.05.2021 dožíva krásneho životného jubilea 90 rokov.
Pri tejto príležitosti mu všetci úprimne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a krásnych chvíľ v kruhu svojich blízkych.
Viac informácií nájdete na stránke Societas pedologica slovaca: www.pedologia.sk