Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území (APVV-18-0035)

Doba riešenia: 1.7.2019 – 30.6.2023
Koordinujúca inštitúcia: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľa: RNDr. Jarmila Makovníková, CSc. NPPC-VÚPOP
Spoluriešiteľské organizácie: NPPC-VÚPOP

Zodpovedný za zhotoviteľa: RNDr. Jarmila Makovníková, CSc., NPPC-VUPOP
Zodpovedný za objednávateľa: Ing. Stanislav Kološta, PhD., UMB B. Bystrica

Úvod do problematiky:

Integrovaný prístup k hodnoteniu ekosystémových služieb umožňuje s využitím expertných metód prepojiť údaje o parametroch pôdy, morfologických a biofyzikálnych parametroch územia s údajmi o využívaní pôdy do jedného konceptu, konceptu agroekosystémových služieb, čo vytvorí úplne nový pohľad na tieto vzťahy. Explicitné kvantifikovanie a mapovanie ekosystémových služieb je považované aj za jednu z hlavných požiadaviek pre implementáciu konceptu ekosystémových služieb do inštitucionálneho rozhodovania. Modely a ich mapové zobrazenia by mali reflektovať na jednej strane biofyzikálne faktory, na druhej strane by však mali byť aplikovateľné aj v rámci administratívnych jednotiek pre lepšie uplatnenie modelov v rozhodovaní. Medzi najčastejšie indikátory pre mapovanie služieb ekosystémov patria využitie pôdneho krytu (napr. orná pôda, trávny porast, sady, záhrady, vinice, les, lom, ťažba nerastných surovín), pôda a vegetácia. Viacerí autori uvádzajú štatisticky významné vzťahy aj medzi biofyzikálnymi parametrami a ekosystémovými službami, socioekonomickými parametrami a využívaním krajiny.

V procesoch demokratického rozhodovania je dôležitá transparentnosť a explicitné hodnotenie a ocenenie ekosystémových služieb (ES) a ich prínosov. Napriek názoru, že ES treba zachovať a chrániť predovšetkým pre ich vnútornú hodnotu, spoločnosť často prijíma rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú a menia potenciál prírodného kapitálu, napr. zmeny vo využívaní pôdy, manažment agroekosystémov, stavby. Vyjadrenie hodnoty ES môže pomôcť spoločnosti lepšie sa rozhodovať v prípadoch, v ktorých je treba zvážiť existujúce kompromisy. Na posúdenie ekonomických ukazovateľov, celkového pokroku a blahobytu je potrebný integrovaný, dynamický, nelineárny systém spájajúci prírodné systémy s výrobným kapitálom, ľudským kapitálom a sociálnym alebo kultúrnym kapitálom.
Ciele riešenia:

Hlavným cieľom projektu je analýza, hodnotenie a modelovanie nového agregovaného kvantifikátora pre hodnotenie prírodného kapitálu na báze ekosystémových služieb ako základného indikátora – ekonomického ukazovateľa pre hodnotenie potenciálu, tokov a zmien ekosystémových služieb prírodného zdroja (kapitálu). Nemonetárne hodnotenie ekosystémových služieb budeme transformovať na spoločnú metriku pre zmysluplnú agregáciu. Agregovaný kvantifikátor môžeme považovať za nástroj využiteľný pri zmierňovaní regionálnych disparít, ako aj pri využití a zakomponovaní súhrnných indikátorov ES pri hľadaní ekologicky a ekonomicky efektívnych spôsobov využívania územia.

Reálnosť dosiahnutia stanoveného cieľa sa opiera o interdisciplinárnu spoluprácu dvoch výskumných organizácií a o doterajšie výsledky členov autorského kolektívu pri skúmaní ekosystémových služieb a socio-ekonomických indikátorov regionálneho rozvoja.
Spôsob riešenia:

Pri analýze a charakteristike vybraných regiónov budeme využívať údaje z riešenia projektu APVV-0098-12 – Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb, v ktorom bol hodnotený potenciál agroekosystémových služieb (orných pôd, trávnych porastov), zásobovacích, regulačných a kultúrnych služieb poľnohospodársky využívaných pôd v SR. Navrhnutá a realizovaná koncepcia hodnotenia potenciálu agroekosystémových služieb integruje údaje o parametroch pôdy, morfologických a biofyzikálnych atribútoch územia a tým prepája vybrané environmentálne a socioekonomické indikátory ekosystémových služieb na úrovni priestorových mapovacích funkčných jednotiek s využitím nástrojov GIS.

 

Kalkulačka ekosystémových služieb