Úspešný príbeh vedy, výskumu a inovácií v oblasti agropotravinárstva

Dňa 25. 11. 2021 sa uskutoční odborné sympózium pri príležitosti 60-teho výročia založenia Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy.
Sympózium pod názvom „Úspešný príbeh vedy, výskumu a inovácií v oblasti agropotravinárstva“ sa bude konať pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR JUDr. Samuela Vlčana.

Program sympózia: Stiahnuť