Soil Classification and Education.

Pod záštitou Univerzity Mikuláša Kopernika v Toruni a projektu Erasmus+ FACES sa v dňoch 18. – 20. mája 2018 uskutoční v poľskom meste Toruń medzinárodná konferencia Soil Classification and Education.
Cieľom tejto konferencie je predstaviť riešenia pre medzinárodné vzdelávanie v pôdoznalectve.
Nové prístupy k opisu a klasifikácie pôd boli spracované v rámci projektu Erasmus+ FACES.
Deadline pre podávanie príspevkov na konferenciu je do 25. februára 2018.
Viac informácií o konferencii nájdete na stránke:
https://sites.google.com/site/facesconference/home

FACES FIELD TRIP – MAĎARSKO: BUDAPEŠŤ – PÉCS

FACES FIELD TRIP – MAĎARSKO: BUDAPEŠŤ – PÉCS


V dňoch 9. – 13. októbra 2017 sa uskutočnili šieste (posledné) terénne práce, a to v Maďarsku („HUNGARY FIELD TRIP“), zamerané na oblasť Budapešti a mesta Pécs (Baranská župa). Terénne práce prebehli v rámci projektu FACES a boli zamerané na zber údajov, popis a klasifikáciu pôdnych profilov vo svetovej klasifikácii pôd WRB (2014, update 2015).

Celkovo bolo počas piatich dní terénnych prác vykopaných, popísaných a klasifikovaných 16 pôdnych sond (3x CHERNOZEM, 3x CALCISOL, 3x LUVISOL, 2x PHAEOZEM, 2x TECHNOSOL, 1x LEPTOSOL, 1x KASTANOZEM a 1x UMBRISOL). Zo všetkých pôdnych sond boli odobraté pôdne vzorky pre laboratórne analýzy. Získané údaje budú použité pri tvorbe edukačných materiálov pre výučbu Svetovej klasifikácie pôd (WRB 2014, update 2015) na univerzitách, čo je hlavným cieľom projektu FACES.

Prvý deň terénnych prác (pondelok, 9.10.2017) bol zameraný na pochované pôdy, alebo paleo pôdy zo spraše. Bola navštívená lokalita v pohorí Pilis, pri obci Pilismarót – časť Basaharc. Pôdna sonda v prirodzenom odkryve bola klasifikovaná ako HU1: Haplic PHAEOZEM (Pantosiltic, Pachic, Humic?).

Druhý deň terénnych prác (utorok, 10.10.2017) sa začal v lokalite Martonvásár, 30 km juhozápadne od Budapešti. Na sprašovej tabuli, na ornej pôde boli vykopané tri pôdne sondy a klasifikované ako: HU2: Endocalcic CHERNOZEM (Pantosiltic, Aric, Pachic, Bathystagnic), HU3: Calcic CHERNOZEM (Pantosiltic, Aric) a HU4: Calcic KASTANOZEM (Pantosiltic, Aric). Nasledoval presun do juhozápadnej časti Maďarska, do okolia mesta Pécs (Baranská župa). V pohorí Villány bola v opustenom kameňolome pôdna sonda klasifikovaná ako Rendzic Hyperskeletic LEPTOSOL (Loamic, Humic, Protoendochromic).

Prvá pôdna sonda tretieho dňa terénnych prác (streda, 11.10.2017) bola klasifikovaná ako HU6: Calcic CHERNOZEM (Pantosiltic, Aric, Pachic,). Išlo o typickú maďarskú černozem v lokalite Bicsérd (cca 18 km juhozápadne od mesta Pécs). Nasledoval presun do areálu Výskumného ústavu viniča a vína v Pécsi, kde boli vykopané 3 pôdne sondy. Pôdna sonda na nekultivovanej časti vinohradov bola klasifikovaná ako HU7: Luvic PHAEOZEM (Pantosiltic, Raptic, Endochromic, Transportic, Bathyskeletic). Druhá pôdna sonda bola na terase a tretia na stene terasy vinohradov. Klasifikované boli ako HU8: Endoskeletic, Cambic, Luvic CALCISOL (Siltic, Ochric, Escalic), resp. HU9: Cambic CALCISOL (Pantosiltic, Ochric, Escalic).

V okolí mesta Siklós prebehol štvrtý deň terénnych prác (štvrtok, 12.10.2017). Prvá pôdna sonda bola na ornej pôde v lokalite Szalánta – Eszterág a klasifikovaná bola ako HU10: Endocalcic LUVISOL (Pantosiltic, Aric, Cutanic, Ochric). Druhá sonda bola v súkromnej záhrade a klasifikovaná ako HU11: Haplic LUVISOL (Pantosiltic, Aric, Cutanic, Humic, Bathycalcic). Tretia bola v súkromnej vinici a klasifikovaná ako HU12: Haplic LUVISOL (Colluvic).

Posledný, piaty deň terénnych prác (piatok, 13.10.2017) bol zameraný na antropogénne ovplyvnené pôdy. V opustenej továrni na výrobu uhlia boli vykopané dve pôdne sondy. Prvá, na rekultivovanej halde bola klasifikovaná ako HU13: Spolic TECHNOSOL (Loamic, Carbonic?, Calcaric, Ochric, Hyperartefactic, Epiraptic, Skeletic) a druhá, v areáli opustenej továrne bola klasifikovaná ako HU14: Epihyperskeletic, Urbic TECHNOSOL (Loamic, Calcaric, Ochric, Hyperartefactic, Epiraptic, Endoskeletic). Lokalita sa nachádzala v meste Komló, 25 km severozápadne od mesta Pécs, v pohorí Mecsek. Nasledoval presun naspäť do Budapešti. V rámci mesta boli posledné dve pôdne sondy. Prvá sonda bola v lesíku, klasifikovaná ako HU15: Luvic UMBRISOL (Episiltic, Endolomaic, Colluvic, Raptic, Endocalcic, Humic) a druhá vo vinici v časti Budafók a klasifikovaná ako HU16: Haplic CALCISOL (Pantosiltic, Anoaric, Humic).

Faces, Erazmus

Na NPPC-VÚPOP sa momentálne rieši medzinárodný projekt: Voľne prístupne pôdy Strednej Európy (FACES, ERAZMUS+)
Web – stránka projektu: https://sites.google.com/site/centraleuropesoils/home
Hlavným riešiteľom projektu je Nicolaus Copernicus University, Toruň (Poľsko).
Ďalšími partnermi sú: Estonian University of Life Sciences, Tartu (Estónsko), Alexandras Stulginskis University, Jelgava (Lotyšsko), Latvia University of Agriculture, Kaunas (Litva), University of Debrecen, Debrecín (Maďarsko), Ljubljana University, Ľubľana (Slovinsko), Česká zemědělská univerzita v Praze (Česká republika) a NPPC-VÚPOP, Bratislava.

FACES FIELD TRIP – SLOVINSKO

V dňoch 8. – 13. mája 2017 sa uskutočnili v poradí už piate terénne práce, a to v Slovinsku – „SLOVENIA FIELD TRIP“, v rámci projektu FACES zamerané na zber údajov, popis a klasifikáciu pôdnych profilov vo svetovej klasifikácii pôd (WRB 2014).

Celkovo bolo počas štyroch dní terénnych prác vykopaných, popísaných a klasifikovaných 14 pôdnych sond (7x CAMBISOL, 4x LUVISOL, 1 FLUVISOL, 1 SOLONCHAK a 1 TECHNOSOL). Zo všetkých pôdnych sond boli odobraté pôdne vzorky pre laboratórne analýzy. Získané údaje budú použité pri tvorbe edukačných materiálov pre výučbu Svetovej klasifikácie pôd (WRB 2014 – Update 2015) na univerzitách, čo je hlavným cieľom projektu FACES.

Prvý deň terénnych prác (utorok 9.5.2017) bol zameraný na pôdy regiónu Bela Krajina v juhovýchodnej časti Slovinska. Išlo o vápencové plošiny so silným vylúhovaním karbonátov. V daždivom počasí boli vykopané a popísané 2 pôdne sondy vo vinohradoch v obci Kot pri Semiču. Podľa WRB boli pôdy klasifikované ako Haplic LUVISOL (Loamic, Aric, Cutanic, Escalic, Ochric)(SI1) a Endosleketic LUVISOL (Loamic, Cutanic, Ochric)(SI2).

Druhý deň terénnych prác (streda 10.5.2017) bol zameraný na pôdy severovýchodného Slovinska. Vo vrchovinovom reliéfe pohoria Pohorje boli vo vinohradoch (obec Tinjska Gora) 2 sondy klasifikované ako Endostagnic LUVISOL (Pantoloamic, Neocambic, Cutanic, Novic)(SI3) a Dystric Skeletic Stagnic Endoleptic CAMBISOL (Loamic, Ochric)(SI4).
Na nive rieky Dravinja (pri meste Poljčane – časť Podboč) bola pôdna sonda klasifikovaná ako Eutric Orthofluvic FLUVISOL (Arenic, Ochric, Technic)(SI5).
V pahorkatinnom reliéfe (Dravinja Low Hills) na miocénnych slieňoch, v areáli tréningovej triedy v prírode – Dole bola sonda klasifikovaná ako Endocalcic Endostagnic LUVISOL (Episiltic, Endoloamic, Cutanic, Ochric)(SI6).

Tretí deň terénnych prác (štvrtok 11.5.2017) bol zameraný na pôdy krasu (Just Kras) – krasových plošín a pahorkatín v juhozápadnej časti Slovinska. Vo vinohrade pri obci Brje pri Komnu bol pôdny profil klasifikovaný ako Eutric Rhodic CAMBISOL (Loamic, Aric, Ochric, Organostransportic)(SI8).
Pochovaná pôda v tejto pôdnej sonde bola klasifikovaná ako Mollic LEPTOSOL.
Pôdna sonda v prepadnutej antropogénne spôsobenej dolinke bola klasifikovaná ako Eutric Skeletic Chromic CAMBISOL (Ochric)(SI7).
Pri mestečku Komen boli dve sondy vo vinohradoch klasifikované ako Eutric Skeletic Chromic Leptic CAMBISOL (Loamic, Ochric)(SI9) a Eutric Skeletic Chromic CAMBISOL (Loamic, Ochric)(SI10).
Terénnym prácam predchádzala návšteva krasovej jaskyne a kaňonu Škocjanske jame.

Štvrtý, posledný deň (piatok 12.5.2017) terénnych prác bol zameraný na pobrežie Jadranského mora a flyšovú pahorkatinu Slovinskej Istrie. Na antropogénne ovplyvnenej pláži medzi letoviskom Ankaran a nákladným morským prístavom Koper boli 2 sondy klasifikované ako Spolic TECHNOSOL (Calcaric, Hyperartefactic, Ochric, Salic, Skeletic)(SI11) a Fluvic Gleyic SOLONCHAK (Clayic, Calcaric)(SI12).
Vo flyšovej pahorkatine pri obci Poperte boli vo vinohrade dve sondy klasifikované ako Pantocalcaric Skeletic Endostagnic CAMBISOL (Loamic, Ochric)(SI13 a SI14).

Agrokomplex 2016

Na tohtoročnej 43. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2016, konanej v dňoch 18. – 21. augusta 2016, získal NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy ocenenie Zlatý kosák za webovú aplikáciu Harmonizovaný registračno-informačný systém (HRIS), ktorá bola vytvorená pre aplikáciu dusičnanovej smernice o ochrane vodných zdrojov pred dusičnanmi z poľnohospodárstva. Umožňuje užívateľom poľnohospodárskej pôdy žiadať o výnimku aplikácie dusíkatých hnojív v zakázanom období v zmysle zákona č. 394/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/20000 Z.z. Registrácia a používanie aplikácie sú bezplatné.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii

Ponúkame pedologický prieskum a charakteristiku územia

Ponúkame pedologický prieskum a charakteristiku územia vrátane kvantifikácie jeho potenciálu pre poľnohospodárske využívanie, ekologické usporiadanie a ekonomické zhodnotenie a spracovanie modelov optimalizácie usporiadania a využívania pôd.

Uvedené zahrňuje:

 1. komplexnú pedologickú charakteristiku
 2. typologicko-produkčnú kategorizáciu územia
 3. priestorovú identifikáciu jednotlivých typov degradácie pôdy
 4. Analýzy a návrhy racionálneho manažmentu usporiadania a využívania pôd zahrňujúce:
  • kategorizáciu územia podľa vhodnosti pre pestovanie poľných plodín
  • stanovenie potenciálu produkcie biomasy
  • spracovanie plánov hnojenia, bilancie pôdnej organickej hmoty a minerálnych živín
  • spracovanie priestorovo lokalizovaných údajov v prostredí GIS v systéme presného poľnohospodárstva
  • spracovanie výsledkov ASP do digitálnej podoby
  • tvorba máp priestorovej variability úrody a miery rentability
  • návrh ekologickej stabilizácie územia
  • návrh ekonomicky udržateľných systémov využívania a ochrany pôd
  • a iné.

Kontakt: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Raymanova 1, 080 01 Prešov
Telefón: 051-77 31 054
Email: jozef.vilcek@nppc.sk
Odborný garant: prof. Ing. Jozef Vilček, PhD.

Mapy LPIS

Mapy LPIS

Pripravíme a vytlačíme pre Vás mapy LPIS na nových aktuálnych ortofotomapách.

Na mapách LPIS na podklade aktuálnych ortofotomap budú vytlačené KD LPIS s podkladom aktuálnych ortofotomáp. V prípade ak žiadate aj vytlačenie vrstvy krajinných prvkov, uveďte to prosím do žiadosti, v opačnom prípade mapy krajinné prvky nebudú obsahovať.

Telefón: 02-48 20 69 15

Email: stepanka.kanickova@nppc.sk