Mestské ostrovy tepla

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Mesto Trnava, Geografický ústav SAV Bratislava, Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava Vás pozývajú na odborný seminár „Mestské ostrovy tepla: fenomén znižujúci kvalitu v mestách (na príklade Trnavy)“, ktorý sa bude konať dňa 19. septembra 2019 o 10.00 hod. na radnici mesta Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva.
Prihlasovanie a bližšie informácie: Ing. Ivana Bartošovičová, sekretariát NPPC – VÚPOP, Trenčianska 55, Bratislava, e-mail: ivana.bartosovicova@nppc.sk, tel.: +421-2-43420866

Pozvánka

URBANIZOVANÁ KRAJINA, PÔDA A KLÍMA

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava, Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava,
Vás pozývajú na vedeckú konferenciu: URBANIZOVANÁ KRAJINA, PÔDA A KLÍMA
ktorá sa bude konať 7. novembra 2019 v Konferenčnom centre Národného poľnohospodárskeho centra – Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy na Trenčianskej ul. 55 v Bratislave.
Viac informácií nájdete na stránke: www.pedologia.sk

Úspešné zavŕšenie podávania žiadostí pre rok 2018

Úspešné zavŕšenie podávania žiadostí pre rok 2018 s výrazným prispením/príspevkom NPPC-VÚPOP.

Dňom 15.5.2018 bolo ukončené obdobie riadneho podávania jednotnej žiadosti o platbu pre rok 2018. V rámci tohto obdobia NPPC-VÚPOP zabezpečilo prevádzku IS GSAA , čo viedlo k úspešnému naplneniu cieľa evidovať všetky žiadosti pre rok 2018 v elektronickej forme. NPPC-VÚPOP prijal opatrenia, ktorými sa odstránili problémy z minulého roka a aplikácia umožňovala využitie zo strany žiadateľov počas celého obdobia od 22.3.2018, kedy bola sprístupnená pre kampaň 2018. Došlo k zlepšeniu funkcionalít, zvýšila sa stabilita aplikácie a boli vykonané opatrenia na zvýšenie záťaže pri nadmernom počte paralelne prihlásených používateľov. K zvýšeniu komfortu práce prispelo aj to, že NPPC-VÚPOP previedlo minuloročné žiadosti, ktoré neboli zaevidované v GSAA do elektronickej formy, čo umožnilo pri štarte kampane zobraziť hranice užívania, ktoré v predchádzajúcej kampani boli podané iba v papierovej forme. Reálna dostupnosť aplikácie v praxi dosiahla hranicu 99,7%, takže používatelia neboli prakticky vôbec limitovaní jej používaním. Výraznou pomocou pre poľnohospodárov bola poradenská služba formou helpdesku, ktorú zabezpečoval taktiež NPPC-VÚPOP a ktorá bola zriadená vôbec prvý krát počas kampane. Do stanoveného termínu podalo žiadosti 97,23 % poľnohospodárov čo pokrýva až 99,66 % plochy v porovnaní s deklarovanou plochou v roku 2017.

Štart kampane GSAA 2018

Štart kampane GSAA 2018

Dovoľujeme si Vás informovať o spustení kampane o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2018, podrobnosti sú k dispozícii na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry – http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2018/8658. V prípade, že hranice užívania z kontroly na mieste nie sú súčasťou predpripravených údajov v aplikácii GSAA z dôvodu, že kontrola na mieste bola spracovaná až po otvorení kampane 2018, máte možnosť požiadať NPPC-VÚPOP o výmenu dát prostredníctvom žiadosti: Žiadosť o zanesenie výsledku KNM. Predmetom výmeny budú všetky hranice užívania pod daným označením kontroly na mieste v tvare OKPP_XXX_2017_YYY. Výmena sa bude týkať iba nameraných HU a vymenené HU nie je možné vrátiť do pôvodného stavu. Kópiu žiadosti (podpísaný sken) môžete zaslať aj elektronicky na helpdesk@vupop.sk.
Na území Západného Slovenska sa v aplikácií nachádzajú ortofotosnímky v tzv. pracovnej verzii. Snímky budú vymenené za farebne vyvážené začiatkom apríla. Nakoľko bude počas celej kampane dochádzať k priebežnému vyhodnocovaniu ortofotosnímok, odporúčame sledovať hranice Registra poľnohospodárskej pôdy (LPIS).

Dávame do Vašej pozornosti návod na používanie aplikácie:
https://gsaa.mpsr.sk/2018/help/ziadatel/help.html

ako aj inštruktážne videá:
https://www.youtube.com/channel/UCzEN7IFfs9F0TfLcz4rgC_A.

K dispozícii bude aj podpora aplikácie GSAA: pondelok – piatok 08:00 – 18:00 telefonicky 02/59 278 997 a emailom na helpdesk@vupop.sk.

Prieskum LUCAS 2018

Prieskum LUCAS 2018: Štatistický prieskum využitia krajiny a krajinnej pokrývky
Štatistický úrad Európskej komisie, EUROSTAT, vykonáva prieskum LUCAS 2018 o stave krajinnej pokrývky / využitia krajiny a ich zmenách v Európskej únii. Prieskum sa vykonáva od marca do októbra 2018 (http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview). V Slovenskej republike prieskum zahŕňa 2898 bodov (2131 v teréne) a vykonáva ho Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy).

Soil Classification and Education.

Pod záštitou Univerzity Mikuláša Kopernika v Toruni a projektu Erasmus+ FACES sa v dňoch 18. – 20. mája 2018 uskutoční v poľskom meste Toruń medzinárodná konferencia Soil Classification and Education.
Cieľom tejto konferencie je predstaviť riešenia pre medzinárodné vzdelávanie v pôdoznalectve.
Nové prístupy k opisu a klasifikácie pôd boli spracované v rámci projektu Erasmus+ FACES.
Deadline pre podávanie príspevkov na konferenciu je do 25. februára 2018.
Viac informácií o konferencii nájdete na stránke:
https://sites.google.com/site/facesconference/home

FACES FIELD TRIP – MAĎARSKO: BUDAPEŠŤ – PÉCS

FACES FIELD TRIP – MAĎARSKO: BUDAPEŠŤ – PÉCS


V dňoch 9. – 13. októbra 2017 sa uskutočnili šieste (posledné) terénne práce, a to v Maďarsku („HUNGARY FIELD TRIP“), zamerané na oblasť Budapešti a mesta Pécs (Baranská župa). Terénne práce prebehli v rámci projektu FACES a boli zamerané na zber údajov, popis a klasifikáciu pôdnych profilov vo svetovej klasifikácii pôd WRB (2014, update 2015).

Celkovo bolo počas piatich dní terénnych prác vykopaných, popísaných a klasifikovaných 16 pôdnych sond (3x CHERNOZEM, 3x CALCISOL, 3x LUVISOL, 2x PHAEOZEM, 2x TECHNOSOL, 1x LEPTOSOL, 1x KASTANOZEM a 1x UMBRISOL). Zo všetkých pôdnych sond boli odobraté pôdne vzorky pre laboratórne analýzy. Získané údaje budú použité pri tvorbe edukačných materiálov pre výučbu Svetovej klasifikácie pôd (WRB 2014, update 2015) na univerzitách, čo je hlavným cieľom projektu FACES.

Prvý deň terénnych prác (pondelok, 9.10.2017) bol zameraný na pochované pôdy, alebo paleo pôdy zo spraše. Bola navštívená lokalita v pohorí Pilis, pri obci Pilismarót – časť Basaharc. Pôdna sonda v prirodzenom odkryve bola klasifikovaná ako HU1: Haplic PHAEOZEM (Pantosiltic, Pachic, Humic?).

Druhý deň terénnych prác (utorok, 10.10.2017) sa začal v lokalite Martonvásár, 30 km juhozápadne od Budapešti. Na sprašovej tabuli, na ornej pôde boli vykopané tri pôdne sondy a klasifikované ako: HU2: Endocalcic CHERNOZEM (Pantosiltic, Aric, Pachic, Bathystagnic), HU3: Calcic CHERNOZEM (Pantosiltic, Aric) a HU4: Calcic KASTANOZEM (Pantosiltic, Aric). Nasledoval presun do juhozápadnej časti Maďarska, do okolia mesta Pécs (Baranská župa). V pohorí Villány bola v opustenom kameňolome pôdna sonda klasifikovaná ako Rendzic Hyperskeletic LEPTOSOL (Loamic, Humic, Protoendochromic).

Prvá pôdna sonda tretieho dňa terénnych prác (streda, 11.10.2017) bola klasifikovaná ako HU6: Calcic CHERNOZEM (Pantosiltic, Aric, Pachic,). Išlo o typickú maďarskú černozem v lokalite Bicsérd (cca 18 km juhozápadne od mesta Pécs). Nasledoval presun do areálu Výskumného ústavu viniča a vína v Pécsi, kde boli vykopané 3 pôdne sondy. Pôdna sonda na nekultivovanej časti vinohradov bola klasifikovaná ako HU7: Luvic PHAEOZEM (Pantosiltic, Raptic, Endochromic, Transportic, Bathyskeletic). Druhá pôdna sonda bola na terase a tretia na stene terasy vinohradov. Klasifikované boli ako HU8: Endoskeletic, Cambic, Luvic CALCISOL (Siltic, Ochric, Escalic), resp. HU9: Cambic CALCISOL (Pantosiltic, Ochric, Escalic).

V okolí mesta Siklós prebehol štvrtý deň terénnych prác (štvrtok, 12.10.2017). Prvá pôdna sonda bola na ornej pôde v lokalite Szalánta – Eszterág a klasifikovaná bola ako HU10: Endocalcic LUVISOL (Pantosiltic, Aric, Cutanic, Ochric). Druhá sonda bola v súkromnej záhrade a klasifikovaná ako HU11: Haplic LUVISOL (Pantosiltic, Aric, Cutanic, Humic, Bathycalcic). Tretia bola v súkromnej vinici a klasifikovaná ako HU12: Haplic LUVISOL (Colluvic).

Posledný, piaty deň terénnych prác (piatok, 13.10.2017) bol zameraný na antropogénne ovplyvnené pôdy. V opustenej továrni na výrobu uhlia boli vykopané dve pôdne sondy. Prvá, na rekultivovanej halde bola klasifikovaná ako HU13: Spolic TECHNOSOL (Loamic, Carbonic?, Calcaric, Ochric, Hyperartefactic, Epiraptic, Skeletic) a druhá, v areáli opustenej továrne bola klasifikovaná ako HU14: Epihyperskeletic, Urbic TECHNOSOL (Loamic, Calcaric, Ochric, Hyperartefactic, Epiraptic, Endoskeletic). Lokalita sa nachádzala v meste Komló, 25 km severozápadne od mesta Pécs, v pohorí Mecsek. Nasledoval presun naspäť do Budapešti. V rámci mesta boli posledné dve pôdne sondy. Prvá sonda bola v lesíku, klasifikovaná ako HU15: Luvic UMBRISOL (Episiltic, Endolomaic, Colluvic, Raptic, Endocalcic, Humic) a druhá vo vinici v časti Budafók a klasifikovaná ako HU16: Haplic CALCISOL (Pantosiltic, Anoaric, Humic).