Úspešný príbeh vedy, výskumu a inovácií v oblasti agropotravinárstva

Dňa 25. 11. 2021 sa uskutoční odborné sympózium pri príležitosti 60-teho výročia založenia Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy.
Sympózium pod názvom „Úspešný príbeh vedy, výskumu a inovácií v oblasti agropotravinárstva“ sa bude konať pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR JUDr. Samuela Vlčana.

Program sympózia: Stiahnuť

Dňa boja proti dezertifikácii a suchu

Pri príležitosti Dňa boja proti dezertifikácii a suchu UNCCD (17. jún) sa v dňoch od 11.06. do 18.06.2021 na Miestnom úrade Bratislava Ružinov konala výstava spojená s propagáciou ochrany pôdy.

Plagát SK: Desertification_and_Drought_Day_2021_SK.pdf
Plagát EN: Desertification_and_Drought_Day_2021_Poster.pdf

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii

Svetový deň boja proti dezertifikácii

17. jún – Svetový deň boja proti dezertifikácii (World Day to Combat Desertification) patrí medzi významný svetový deň, ktorý si pripomíname na podnet Organizácie spojených národov. Tento deň je príležitosťou pre NPPC – VÚPOP k zvyšovaniu povedomia o význame pôdy pre spoločnosť a jej potrebe chrániť ju.
Prednášku doc. RNDr. Jaroslavy Sobockej, CSc. na tému „PÔDA – NÁŠ POKLAD“ Vám sprostredkovávame prostredníctvom podujatia CVTI – „Veda na dosah“:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jG02-n6pYqA

Juraj Hraško

Prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc., akademik SAV, zakladateľ a prvý riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín, nestor súčasnej pedológie na Slovensku sa dňa 14.05.2021 dožíva krásneho životného jubilea 90 rokov.
Pri tejto príležitosti mu všetci úprimne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a krásnych chvíľ v kruhu svojich blízkych.
Viac informácií nájdete na stránke Societas pedologica slovaca: www.pedologia.sk